סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

הכא לאו [כאן הדבר לא] בידו לקנות, שמא לא ימכרו לו.

א אמר רבא: הני בי תלתא דיהבי זוזי לחד למזבן להו מידי [שלושה שנתנו כסף לאחד לקנות להם דבר מה] וזבן לחד מינייהו [וקנה לאחד מהם]זבן לכולהו [קנה לכולם], ואותו אדם אינו יכול לטעון שקנה רק עבורו, אלא יתחלקו כולם במה שקנה. ולא אמרן [אמרנו] דבר זה אלא כשלא צר וחתים איניש איניש לחודיה [אדם אדם, כל אחד מהם, לעצמו] את כספיו, אלא נתנו כולם בצרור אחד. אבל אם צר וחתים איניש איניש לחודיה [צרר וחתם אדם אדם לעצמו], למאן דזבן [למי שקנה]זבן [קנה], ולמאן [ולמי] שלא זבן [קנה]לא זבן [קנה].

אמר רב פפי משמיה [משמו] של רבא: האי סיטומתא [סימון זה]קניא [קונה], שהיו נותנים לעשות סימן על דברים שנמכרו, לומר שהם שייכים לו, ואף שלא שילם עדיין הרי זה קנין. ושואלים: למאי הלכתא [למה, לאיזו הלכה] כלומר, מה תוקפו של קנין זה? רב חביבא אמר: למקניא [לקנות] ממש, שהחפץ נחשב כשייך לקונה לכל דבר.

רבנן אמרי [וחכמים אמרו]: לקבולי עליה [לקבל עליו] קללת "מי שפרע", שאם חזר בו — הרי זה כמי שנתן דמים וחזר בו, שאין בית דין כופים אותו לגמור הקנין, אבל אומרים עליו קללת "מי שפרע".

ומסכמים: והלכתא [והלכה היא] שקנין סיטומתא הוא רק לקבולי עליה [לקיבל עליו] "מי שפרע". ומעירים: ואולם באתרא דנהיגו למקני [שנהגו לקנות] ממשקנו, שלענין זה הכל כמנהג המקום.

ב שנינו במשנה שאם היה הוא תחלה (ראשון) לקוצרים, פוסק עמו רק כאשר הדבר שמוכר כבר מוכן ממש למסירה. אמר רב: אם היה הדבר מחוסר רק שתים, שתי עבודות, עד לגמר מלאכתו — פוסק עמו, שהדבר נחשב כבר כגמור. אבל אם היה מחוסר שלשאינו פוסק, שהדבר נחשב בלתי גמור עדיין, ויש בקביעת השער המוקדם חשש ריבית. ושמואל אמר: אם העבודות עד לגמר המלאכה הן עבודות הנעשות בידי אדםאפילו מחוסר מאה מלאכות פוסק, אם היה הדבר תלוי בידי שמיםאפילו חסר מלאכה אחת אינו פוסק. ומעתה מביאים ראיות מן המשנה לכאן ולכאן.

תנן [שנינו במשנה] שפוסק עמו על הגדיש, והא [והרי] מן הגדיש עד לעשייתו גרעיני חיטה מחוסר עדיין משדא [להטילו, להניחו] בחמה למיבש ולמידש ומדרא [ליבשו ולדוש ולזרות], נמצא שמחוסר שלוש מלאכות, ובכל זאת פוסק! ומשיבים: כגון דשדא כבר הטילו, הניחו] בחמה ויבש.

ושואלים: ולשיטת שמואל, שאמר: אם זו מלאכה העתידה להיעשות בידי שמים אפילו לא היתה חסרה אלא מלאכה אחת אינו פוסק, והא [והרי] מחוסר מידרא [זריה], שבידי שמים היא, שהרי זורים רק כשיש רוח, ומשיבים: אפשר לזרות בנפוותא [בניפוח], שאמנם עושים כך רק בשעת הדחק, אבל כיון שהדבר אפשרי בידי אדם — משום כך אין זה קרוי עוד בידי שמים.

ג שנינו במשנה שפוסק על העביט של ענבים. ומקשים לשיטת רב: והא עדיין הוא מחוסר מכמר [חימום בערימה], ועיולי לבי מעצרתא, למידש ולמנגד [והכנסה לגת, ולדוש, לסחוט, ולמשוך], להעביר את היין מן הגת אל הבור! ומשיבים: כדתני [כפו ששנה] ר' חייא בענין דומה, שלא שנה "על העביט" שהיא כלי שבו שמים פירות מיד לאחר הבציר אלא על הכומר של זיתים, הכא נמי [כאן גם כן] מדובר על הכומר של ענבים, כלומר, ערימת ענבים שכבר התחממו די הצורך.

ושואלים: והא מחוסרי תלת [והרי עדיין מחוסרים שלוש מלאכות]! ומשיבים; באתרא דההוא דזבין [במקום שבו זה שקונה] הוא זה דנגיד [שמושך] את היין לבור, ואם כן יש רק שתי מלאכות בדבר.

ד שנינו במשנה ועל המעטן של זיתים. ומקשים לרב: והא [והרי] עדיין הוא מחוסר מכמר ועיולי לבי דפי למידש ולמנגד [חימום בערימה והכנסה לבית הבד, ודישה, סחיטה, ומשיכת השמן לבור]! ומשיבים: תני [שנה] ר' חייא בברייתא בנוסח אחר: על כומר של זיתים, כלומר, ערימת זיתים שנתחממו כבר. ושואלים: והא איכא תלת [והרי עדיין יש עוד שלוש מלאכות] — הכנסה, דישה ומשיכה! ומשיבים: באתרא דההוא דזבין ההוא מנגיד [במקום שבו זה שקונה הוא שמושך את השמן].

ה שנינו במשנה כי פוסקים על הביצים של יוצר. ושואלים לשיטת רב: אמאי [מדוע] יהא מותר? והא מחוסר לפופי [גילגול לפי מידה], ויבושי (יבוש), עיולי לאתונא למשרף ולמיפק [הכנסה לכבשן לשרוף ולהוציא]! ומשיבים: כגון דמלפפה ויבישו כבר היו מעוגלים ויבשים]. ושואלים עוד: והא איכא תלת [והרי יש עדיין שלוש מלאכות]! ומשיבים: באתרא דההוא דזבין [במקום שזה שקונה] הוא גם זה דמפיק [שמוציא מן הכבשן].

ו שנינו ועל הסיד משישקענו בכבשן. ומקשים: והא [והרי] עדיין הוא מחוסר מקלה ואפוקי ומידק [שריפה והוצאה וטחינה]! ומשיבים: באתרא דההוא דזבין ההוא דייק [במקום שבו הוא הקונה הוא הטוחן]. ושואלים: ולשיטת שמואל, שאמר כי כל מלאכה שעתידה להיעשות בידי אדםאפילו עדיין חסרות מאה מלאכות פוסק, למה לי משישקענו בכבשן? הלא גם קודם לכן מותר, כיון שהמלאכות הללו הן מלאכות הנעשות בידי אדם! ומשיבים: לשיטתו יש לתקן קצת בגרסה ואימא [אמור] "משראוי לשקעו בכבשן".

ז שנינו במשנה שפוסקים על הביצים של יוצר. תנו רבנן [שנו חכמים]: אין פוסקים על הביצים של יוצר עד שיעשו, כלומר, שהחימר יהיה כבר בצורת כדורים מגובלים, אלו דברי ר' מאיר. אמר ר' יוסי: במה דברים אמוריםבעפר לבן שהוא חימר משובח שעושים ממנו כלי חרס מובחרים, אבל בעפר שחור (חימר פשוט וגולמי), כגון של כפר חנניא וחברותיה, או של כפר שיחין וחברותיהפוסקין מיד. ומדוע — אף על פי שאין לזה יש לזה, שעפר שחור מצוי תמיד לכל.

מסופר: אמימר יהיב זוזי מכי מעיילי עפרא [היה נותן כסף מזמן שהיו מכניסים את העפר, החימר, בביתו] ולא קודם לכן. ושואלים: כמאן שיטת מי] נהג? אי [אם] כשיטת ר' מאיר נהג — האמר [הרי אמר] עד שיעשו ודי בכך. ואי [ואם] כשיטת ר' יוסי נהג — האמר [הרי אמר] יתירה מזו: אף על פי שאין לזה יש לזה! ומשיבים: לעולם פסק כשיטת ר' יוסי, ואולם באתריה [במקומו] של אמימר עשיק עפרא [היה העפר נדיר], שאפילו עפר (חימר) שחור לא היה מצוי, ולכן, אי דמעיילי עפרא סמכא דעתיה ויהיב להו זוזי [אם מכניסים את העפר סומכת דעתו על כך ונותן להם כסף], ואי [ואם] לאלא סמכא דעתיה [אין דעתו סומכת].

ח שנינו במשנה שפוסק עמו על הזבל כל ימות השנה ור' יוסי מצריך שיהא לפחות זבל באשפתו, וחכמים מתירים. ועל כך שואלים: חכמים היינו [הרי הם זהים] לשיטת התנא קמא [הראשון], ומה טעם בחזרה על דברים שנאמרו? אמר רבא:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר