סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וַהֲרֵי אֵבָרִים וּפְדָרִים סוֹף עֲבוֹדָה דִימָמָא הִיא וַהֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן תְּחִילַּת עֲבוֹדָה דִימָמָא הִיא דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן קִדֵּשׁ יָדָיו לִתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן לְמָחָר אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ שֶׁכְּבָר קִדֵּשׁ מִתְּחִלַּת עֲבוֹדָה אֶלָּא קַשְׁיָא
אֶלָּא אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן זָר שֶׁסִּידֵּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים חַיָּיב הוֹאִיל וַעֲבוֹדָה תַּמָּה הִיא
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא אֶלָּא מֵעַתָּה תִּבְעֵי פַּיִיס וְלָא בָּעֲיָא פַּיִיס וְהָתַנְיָא מִי שֶׁזָּכָה בִּתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן יִזְכֶּה בְּסִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים
הָכִי קָאָמַר יְפַיְּיסוּ לָהּ בִּפְנֵי עַצְמָהּ כִּדְאָמְרִינַן
לְמֵימְרָא דַּעֲבוֹדָה תַּמָּה וְזָר חַיָּיב עָלֶיהָ מִיתָה בָּעֲיָא פַּיִיס אֵין זָר חַיָּיב עָלֶיהָ מִיתָה לָא בָּעֲיָא פַּיִיס וַהֲרֵי שְׁחִיטָה שָׁאנֵי שְׁחִיטָה דִּתְחִילַּת עֲבוֹדָה דִימָמָא הִיא
לְמֵימְרָא דַּעֲבוֹדָה תַּמָּה בָּעֲיָא פַּיִיס עֲבוֹדָה שֶׁיֵּשׁ אַחֲרֶיהָ עֲבוֹדָה לָא בָּעֲיָא פַּיִיס וַהֲרֵי אֵבָרִים וּפְדָרִים סוֹף עֲבוֹדָה דִימָמָא הִיא הֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה
אָמַר מָר זוּטְרָא וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא אָמַר לָהֶם הַמְמוּנֶּה צְאוּ וּרְאוּ אִם הִגִּיעַ זְמַן הַשְּׁחִיטָה וְאִילּוּ זְמַן סִידּוּר גְּזִירֵי עֵצִים לָא קָתָנֵי
הָךְ דְּלֵית לַהּ תַּקַּנְתָּא קָתָנֵי הָךְ דְּאִית לַהּ תַּקַּנְתָּא לָא קָתָנֵי
הֲדַרַן עֲלָךְ בָּרִאשׁוֹנָה
מַתְנִי' אָמַר לָהֶם הַמְמוּנֶּה צְאוּ וּרְאוּ אִם הִגִּיעַ זְמַן הַשְּׁחִיטָה אִם הִגִּיעַ הָרוֹאֶה אוֹמֵר בַּרְקַאי מַתְיָא בֶּן שְׁמוּאֵל אוֹמֵר הֵאִיר פְּנֵי כׇּל הַמִּזְרָח עַד שֶׁבְּחֶבְרוֹן וְהוּא אוֹמֵר הֵן וְלָמָּה הוּצְרְכוּ לְכָךְ שֶׁפַּעַם אַחַת עָלָה מְאוֹר הַלְּבָנָה וְדִימּוּ שֶׁהֵאִיר מִזְרָח וְשָׁחֲטוּ אֶת הַתָּמִיד וְהוֹצִיאוּהוּ לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה
הוֹרִידוּ כֹּהֵן גָּדוֹל לְבֵית הַטְּבִילָה זֶה הַכְּלָל הָיָה בַּמִּקְדָּשׁ כָּל הַמֵּיסֵךְ אֶת רַגְלָיו טָעוּן טְבִילָה וְכׇל הַמֵּטִיל מַיִם טָעוּן קִידּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם

רש"י

והרי איברים ופדרים. לא גרסינן לכוליה הך גירסא דאיברים ודתרומת הדשן הכא דהא מנינן להו לגבי פלוגתייהו דרב ולוי בעבודה שאין אחריה עבודה ואגב שיטפא דריהטא דגירסא דלעיל דלישנא קמא דרבי זירא הדר וגרסינהו בלישנא בתרא וה''ג יש לך עבודה שיש אחריה עבודה ופסולה בזר אלא אי איתמר כו': הואיל ועבודה תמה. דשלים ליה סידור: למימרא דעבודה תמה בעי פייס כו' עד משום מעשה שהיה לא גרסינן: אף אנן נמי תנינא. דסידור גזירין עבודה תמה היא כרבי יוחנן ודלא כרב ולוי דלא מנו לה בעבודה שזר חייב עליה משום דיש אחריה סידור איברים: ואילו זמן שני גזירין לא קתני. אלמא עבודת לילה היא והוא גמר סידור מערכה וסידור האיברים שהוא עבודת יום תחילת עבודה אחרת היא ולא גמר סידור המערכה היא: מתני' אמר להם הממונה. הוא הסגן: צאו וראו. על החומה או על הגג: זמן השחיטה. שחיטת התמיד כלומר אם האיר המזרח שהשחיטה פסולה בלילה כדכתיב (ויקרא יט) ביום זבחכם: הרואה. זה שעלה לגג: ברקאי. לשון צוהר כמו למען (היות לה ברק (יחזקאל כא) האירו ברקים (תהלים עז): עד שהוא בחברון. עד שנראה הצוהר עד חברון: והוא אמר להן הן. מפרש בגמרא: למה הוצרכו לכך. לעלות לגג ולראות: עלה מאור הלבנה. צמח תואר הלבנה סמוך לשחרית: ודימו. וחישבו: והוציאוהו לבית השריפה. כשהבינו שנשחט בלילה: הורידו כ''ג כו'. מפרש לה בגמ': מיסך רגליו. נקבים הגדולים ולשון מיסך כמו אילן המיסך על הארץ (נזיר דף נד:) לפי שהצריך לנקבים גדולים כורע על ברכיו ומכסה גופו את רגליו וכן בשאול כתיב (שמואל א כד) ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו: קידוש ידים ורגלים. מן הכיור:

תוספות

הדשן ולא ליבעי פייס ומשני סוף עבודה דיממא נינהו אפילו כשנעשין בלילה לא שייכא להו תרומת הדשן כדפרי' לעיל והרי תרומת הדשן דנהי דזימנין לא הויא הוצאה בתרה מ''מ כיון דכשהיו צריכין היו מוציאין אחר תרומת הדשן כדכתיב בתר הרמה (ויקרא ו) ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן וגו' א''כ לאו עבודה תמה היא דלא מקרי עבודה תמה אלא עבודה שאין אחריה עבודה לעולם כדפרישית ומשני משום מעשה שהיה כך נ''ל לפרש גירסת הספרים מיהו רש''י ל''ג ליה ולפי מה שפירשתי לא יקשה מה שהקשה רש''י: אף אנן נמי תנינא וכו'. ואילו שני גזירין לא קתני אלמא עבודת לילה נינהו ואע''ג דכתיב בבקר בבקר י''ל כיון דכתיב בבקר בבקר תרי זימני נימא תן בקר לבקרו של לילה: יפיסו לה בפני עצמה. כיון דעבודה תמה היא דעבודת לילה היא ועבודת התמיד שהן עבודת יום לא שייכא ליה הא דלא פריך מזריקה דעבודה תמה היא ואין מפיסין לה בפני עצמה י''ל נהי דאין אחריה עבודה לפי שהקטרת אימורין שאחריה לא מעכבי וזימנין דליתא כגון שנטמאו אימורין או שאבדו מ''מ כיון דכי איתנהו מעכבי לא חשיבא זריקה [עבודה] תמה כ''כ להפיס לה בפני עצמה ולהכי פריך והרי תרומת הדשן דאע''ג דהוצאת הדשן שהיא אחריה זימנין דליתא מ''מ כיון דזימנין דאיתא לא מיחשב להפיס לה בפני עצמה כדפרישית בזריקה א''נ י''ל שאני זריקה שיש אחריה עבודה בו ביום מה שאין כן בסידור שני גזירין שאין עוד עבודה כל הלילה וא''ת קטורת כיון דיש אחריה עבודה בו ביום אמאי מפייסים עליה בפני עצמה י''ל שאני קטורת משום דבעי כל שעתא חדשים ומאיכא דאמרי עד יפיסו לה בפני עצמה הוי הכל מאיכא דאמרי ועתה נחזור לסיומא דלעיל מכח קושיא דרבא דפריך ויפיסו לה בפני עצמה אלא אי איתמר הכי איתמר א''ר אסי א''ר יוחנן זר שסידר שני גזירין חייב מפני שהיא עבודת יום כו' כדלעיל אלא שהש''ס מאריך לדקדק יותר במילתיה דרבא למימרא דעבודה תמה בעיא פייס ואף אנן נמי תנינא דקא מסייע למילתיה דרבי יוחנן וכיון דדחי ליה לסייעתא תו לא מתוקמא מילתיה דרבי יוחנן מכח קשיא דרבא להכי צ''ל אלא אי איתמר הכי איתמר כדלעיל לפי שהיא עבודת יום והשתא לא מצי למיפרך יפיסו לה בפני עצמה דטובא איכא עבודת יום שאין מפיסין לה בפני עצמה וא''ת ה''נ איכא ניסוך היין והמים שהן עבודות תמות ואין מפיסין להן בפני עצמן י''ל כיון דיש אחריהן כמה עבודות בו ביום אין מפיסין להו בפני עצמם אבל סידור שני גזירין אין אחריהן עבודה עוד כל אותה הלילה ולהכי הוה לן למימר דחשיבא כולי האי להפיס עליה בפני עצמה ופריך והרי איברים ופדרים כו' ומשני סוף עבודה דיממא היא ואין עוד עבודה אחריה בו ביום ולהכי מפיסין לה בפני עצמה לפי דבפייס דשחרית היו מפיסין נמי אאיברי תמיד של בין הערבים והנך איברים אין אחריהם עבודה כל אותו היום ופריך והרי שחיטה דמפיס לה בפני עצמה דעיקר הפייס הוה [מי] שוחט ושאר אחיו הכהנים נמשכין עמו אגב גררא דידיה: מתני' אמר להם הממונה צאו וראו כו': שנאמר וישכם אברהם בבקר. בפ''ק דפסחים (דף ד. ושם) פריך וניבדוק מצפרא מי לא תניא כל היום כשר למילה אלא שהזריזין מקדימין שנאמר וישכם אברהם וגו' ותימה היכי גמר מהכא דאין זריזין מקדימין מאורתא דלמא מה שאברהם לא עמד בלילה משום דת''ח לא יצא יחידי בלילה כדאמר בפרק גיד הנשה (חולין דף צא.) וי''ל דמש''ה לא היה אברהם נמנע מלהשכים בלילה כיון דשלוחי מצוה אינן ניזוקין מיהו קשה דהיא גופה דלא יצא יחידי בלילה מוישכם אברהם בבקר יליף התם ועוד קשיא כיון דשלוחי מצוה אינן ניזוקין למה נמנע מלהשכים בלילה מתוך דת''ח אל יצא יחידי וי''ל דתרי וישכם כתיבי חד בעקידה וחד כשהתפלל על סדום והכא מייתי קרא דעקידה הלכך פריך שפיר מינה בפסחים דאי זריזין מקדימין למצות מאורתא א''כ אברהם נמי לקדום באורתא שהרי לא היה ירא כלום חדא דשלוחי מצוה אינן ניזוקין ועוד דשני נעריו עמו הוו ובפרק גיד הנשה (שם) מייתי קרא דסדום דהתם יחידי הוה שלא יראו במפלתה של סדום כדאשכחן באשתו של לוט ולא הוה נמי שליח מצוה כי לא היה חפץ הקב''ה שישא בעדם רנה ותפלה:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר