סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לוֹמַר הַבְדָּלָה בְּחוֹנֵן הַדָּעַת תַּנָּאֵי הִיא דְּתַנְיָא כׇּל חַיָּיבֵי טְבִילוֹת טוֹבְלִין כְּדַרְכָּן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים נִדָּה וְיוֹלֶדֶת טוֹבְלוֹת כְּדַרְכָּן בְּלֵילֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים
בַּעַל קֶרִי טוֹבֵל וְהוֹלֵךְ עַד הַמִּנְחָה רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ
וּרְמִינְהוּ הַזָּב וְהַזָּבָה הַמְצוֹרָע וְהַמְצוֹרַעַת וּבוֹעֵל נִדָּה וּטְמֵא מֵת טוֹבְלִין כְּדַרְכָּן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים נִדָּה וְיוֹלֶדֶת טוֹבְלוֹת כְּדַרְכָּן בְּלֵילֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים בַּעַל קֶרִי טוֹבֵל וְהוֹלֵךְ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה אֵין יָכוֹל לִטְבּוֹל
לָא קַשְׁיָא הָא דְּצַלִּי תְּפִלַּת נְעִילָה הָא דְּלָא צַלִּי
אִי דְּצַלִּי מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן קָא סָבְרִי רַבָּנַן טְבִילָה בִּזְמַנָּהּ מִצְוָה
מִכְּלָל דְּרַבִּי יוֹסֵי סָבַר לָאו מִצְוָה וְהָתַנְיָא הֲרֵי שֶׁהָיָה שֵׁם כָּתוּב עַל בְּשָׂרוֹ הֲרֵי זֶה לֹא יִרְחַץ וְלֹא יָסוּךְ וְלֹא יַעֲמוֹד בִּמְקוֹם הַטִּנּוֹפֶת נִזְדַּמְּנָה לוֹ טְבִילַת מִצְוָה כּוֹרֵךְ עָלָיו גֶּמִי וְיוֹרֵד וְטוֹבֵל רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יוֹרֵד וְטוֹבֵל כְּדַרְכּוֹ וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְשַׁפְשֵׁף
וְקַיְימָא לַן דְּבִטְבִילָה בִּזְמַנָּהּ מִצְוָה פְּלִיגִי
הָהִיא רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה הִיא דְּתַנְיָא רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר דַּיָּהּ לִטְבִילָה שֶׁתְּהֵא בָּאַחֲרוֹנָה
תָּנוּ רַבָּנַן הָרוֹאֶה קֶרִי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים יוֹרֵד וְטוֹבֵל וְלָעֶרֶב יְשַׁפְשֵׁף לְעֶרֶב מַאי דַּהֲוָה הֲוָה אֶלָּא אֵימָא מִבָּעֶרֶב יְשַׁפְשֵׁף (קָא סָבַר מִצְוָה לְשַׁפְשֵׁף)
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן הָרוֹאֶה קֶרִי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים עֲוֹנוֹתָיו מְחוּלִין לוֹ וְהָתַנְיָא עֲוֹנוֹתָיו סְדוּרִין מַאי סְדוּרִין סְדוּרִין לִימָּחֵל
תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָרוֹאֶה קֶרִי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים יִדְאַג כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ וְאִם עָלְתָה לוֹ שָׁנָה מוּבְטָח לוֹ שֶׁהוּא בֶּן הָעוֹלָם הַבָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק תֵּדַע שֶׁכׇּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ רָעֵב וְהוּא שָׂבֵעַ כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר מַפֵּישׁ חַיֵּי סָגֵי וּמַסְגֵּי
הֲדַרַן עֲלָךְ יוֹם הַכִּפּוּרִים וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת יוֹמָא

רש"י

תנאי היא. אי פטרה נעילה את של ערבית אי לא: הכי גרסינן בתוספתא כל חייבי טבילות טובלין כדרכן ביום הכפורים הנדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יוה''כ: בעל קרי. שאסור בדברי תורה כדקיימא לן (ב''ק דף פב.) עזרא תיקן טבילה לבעלי קריין: טובל והולך עד המנחה. אם אירע לו קרי קודם לכן טובל כדי שיוכל להתפלל תפלת המנחה אבל ראה קרי מן המנחה ולמעלה אין מותר לטבול אלא ימתין עד שתחשך ויטבול דסבירא להו לרבנן דתפלת נעילה בלילה ולדידהו פוטרת את של ערבית כדרב והא דקתני אינה פוטרת ר' יוסי היא דאמר כל היום מותר לטבול ואפילו ראה קרי לאחר תפלת המנחה טובל ביום כדי להתפלל תפלת נעילה אלמא קסבר תפלת נעילה אין זמנה בלילה ולדידיה אינה פוטרת את של ערבית: ה''ג בתוספתא הזב והזבה והמצורע והמצורעת ובועל נדה וטמא מת טובלין כדרכן ביוה''כ נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים בעל קרי טובל והולך כל היום כולו ר' יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול. קשיא דרבי יוסי אדרבי יוסי ורבנן אדרבנן: לא קשיא. הא דאמר ר' יוסי הכא מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול: בדצלי תפלת נעילה. ביום קודם שראה קרי והא דאמרינן לעיל כל היום בדלא צלי תפלת נעילה כשראה הקרי: אי דצלי מאי טעמא דרבנן. דמתניתא בתרייתא דאמרי כל היום: קא סברי טבילה בזמנה מצוה. וזמנה ביום הוא דכתיב (דברים כג) והיה לפנות ערב ירחץ הלכך דחיא רחיצה דיום הכפורים ולאו היינו הך רבנן דלעיל ותרתי פלוגתא נינהו במתני' קמייתא פליגי בזמן תפלת נעילה דלרבנן בלילה ולר' יוסי ביום ורבנן דהתם סבירא להו טבילה בזמנה לאו מצוה דתדחה יום הכפורים ובמתניתא בתרייתא פליגי בטבילה בזמנה מצוה: לא ירחוץ. שלא ימחוק את השם: כורך עליו גמי. להגין עליו משטף המים: וקיימא לן. במסכת שבת דבטבילה בזמנה מצוה פליגי דלרבנן טבילה בזמנה לאו מצוה ואם אין לו גמי ימתין עד למחר ויבקשנו: ההיא. דאמרי' לעיל ר' יוסי אומר מן המנחה ולמעלה לא יטבול עד שתחשך דטבילה בזמנה לאו מצוה ר' יוסי בר יהודה היא: דיה לטבילה שתהא באחרונה. ברייתא היא דמייתינן לה במסכת נדה בגמרא דהמפלת (דף כט:) האשה שיצתה מלאה ובאת ריקנית והביאה לפנינו שלשה שבועים טהורים ועשרה שבועים אחד טמא ואחד טהור משמשת אור לשלשים וחמש ומטבילין אותה תשעים וחמש טבילות דברי ב''ש וב''ה אומרים שלשים וחמש וכולהו מפרש להו התם וטעמא משום טבילה בזמנה מצוה רבי יוסי בר יהודה אומר דיה לטבילה שתהא באחרונה דטבילה בזמנה לאו מצוה ור' יוסי דגמי הוא ר' יוסי בן חלפתא: ולערב ישפשף. משום חציצה: לערב ס''ד. מכי טביל וסליק מאי מהני ליה שפשוף חציצה דהואי הואי: אימא מבערב. דאתמול ישפשף כל אדם עצמו בחמין שאם יראה קרי למחר יכול לטבול בלא חציצה: הרואה קרי ביוה''כ. ולא במתכוין: עונותיו מחולין. סימן טוב הוא זה יראה זרע ויאריך ימים: ידאג כל השנה כולה. שמא לא קיבלו תעניתו והשביעוהו במה שבידם להשביעו כעבד המוזג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו: ואם עלתה לו שנה. שלא מת מובטח לו שמעשים טובים יש בידו שהגינו עליו ובן עולם הבא הוא: תדע שהרי כל העולם רעב. מתשמיש והוא שבע ולא נתענה בזאת ושלא מדעתו השביעוהו ואעפ''כ עלתה לו שנה יש לדעת שצדיק גמור הוא: מפיש חיי. זה שראה קרי ביום הכפורים: סגי ומסגי. בבנים ובני בנים שכך הסימן יראה זרע יאריך ימים [ישעיה נג]:

תוספות

מתני' מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת. הקשה רבינו יעקב מאורליינ''ש ונכלליה מכלל כדאמרי' בתפלת השחר (ברכות דף כט.) כל השנה כולה מתפלל הביננו חוץ ממוצאי שבת שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת ופריך ונכלליה מכלל קשיא ותירץ ר''י דהתם דכל השנה מתפלל הביננו משום הבדלה לא היה לו לשנות הסדר כיון דאפשר לכוללו אבל הכא דסבירא ליה דכל השנה מתפלל שמונה עשרה שלימות בטעם כל דהו אין לשנות הסדר ולהכי במוצאי שבת מתפלל שמונה עשרה שלימות מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת: אי דצלי מאי טעמא דרבנן. תימה לי אי מוקמינן נמי בדלא צלי תיקשי לך מאי טעמא דרבנן הא לעיל אמרי רבנן דרבי יוסי דוקא עד המנחה אע''ג דלא צלי ואם כן תיקשי דרבנן אדרבנן ולפי המסקנא דמוקמינן להא כרבי יוסי בר' יהודה ניחא שאין להקשות מדרבנן דרבי יוסי בר יהודה לרבנן דרבי יוסי בן חלפתא אבל למאי דס''ד השתא דתרוייהו רבי יוסי בן חלפתא תקשי דרבנן אדרבנן ונראה לי אי אמרת בשלמא אידי ואידי דלא צלי אז לא תיקשי לך דרבנן אדרבנן דאיכא למימר תפלת נעילה נתקנה כך להתפלל אותה או ביום מן המנחה ולמעלה או בלילה כמו שירצה והא דקאמרי' לעיל עד המנחה ותו לא כשדעתו להתפלל אותה בלילה והא דאמר הכא כל היום כשהוא רוצה להתפלל ביום כדי שיהא מזומן לסעודה בתחלת הלילה ואע''פ שיכול להמתין עד הלילה ולהתפלל התירו לו לטבול ביום הכפורים ולהתפלל כי לא אסרו אלא רחיצה של תענוג אבל בשביל תפלה וגם כדי שיהא מזומן לסעודה בתחלת הלילה מותר לטבול ולהתפלל אותה ביום אבל כיון דמוקמינן לה בדצלי מאי טעמא דרבנן: קסברי טבילה בזמנה מצוה. תימה לי דה''מ לאקשויי מדרבנן דלעיל אדרבנן דהכא דלעיל אמרי אע''ג דלא צלי אינו טובל מן המנחה ולמעלה והכא אמרי אפי' צלי כבר טובל וי''ל דאיכא למימר דההיא דלעיל דקאמר עד המנחה ה''פ בשביל התפלה אינו צריך לטבול אלא עד המנחה ואתא לאשמועינן דתפלת נעילה בלילה מיהו משום טבילה בזמנה מצוה יש לו לטבול ונפקא מינה היכא דאניס ולא מצי טביל ביום לא יבטל בזה תפלת נעילה ולר' יוסי אי לא מצי טביל ביום לא יתפלל כלל תפלת נעילה: מכלל דרבי יוסי סבר טבילה בזמנה לאו מצוה. הא דלא פריך נמי מדרבנן דסברי מצוה וברייתא דמייתי סבירא להו לאו מצוה י''ל דלעיל אמרי מצוה ואין לעבור זמנה במזיד ובמתכוין ולהכי סבירא להו דטובל מן המנחה ולמעלה אבל במה שהן אומרים שיש להן לחזר אחר גמי בזה לא תדחה בודאי הטבילה ועוד מפני כבוד השם אבל מר' יוסי פריך מכל שכן: מפיש חיי סגי ומסגי. ורמז לדבר יראה זרע יאריך ימים:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר