סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

נר שיש לה שני פיות

שבת כג ע"ב

 
"אמר רב יצחק בר רדיפה אמר רב הונא: נר שיש לה שני פיות - עולה לשני בני אדם".

כתוב בתשובות הגאונים שערי תשובה סימן רלד:
"וששאלתם הרבה בני אדם הדרים בחצר אחד חייב כל אחד ואחד בנר חנוכה או משתתפין כולם בנר אחד. שורת הדין אם משתתפין כולם בשמן יוצאין כולם בנר אחד אבל מי שרצה לחבב ולהדר את המצות כל אחד ואחד מדליק נר לעצמו, דת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד".
נראה שתשובה זו היא לרב האיי ז"ל כנזכר בתחילת סימן רלא.

וצריך ביאור, הכיצד פתח בחצר – "הרבה בני אדם הדרים בחצר אחד", וסיים בבית – "דת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו"?
אלא שסובר כדעת תוספות (דף כא ע"ב ד"ה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ) שההדלקה היא בפתח החצר אם הוא הפתח הפונה לרשות הרבים, כי מה לי דיורי בית ומה לי דיורי חצר – בפתח הדיורין תליא מילתא. אלא שלדעת תוספות כל בית חייב בנר משלו בפתח החצר, ולגאון די מהדין בנר אחד לכולם.

וא"ת כיצד יתרץ הגאון את ראיית התוספות מדין "נר שיש לה שני פיות - עולה לשני בני אדם"? תוספות לא הסכים לפירוש רש"י: "עולה לשני בני אדם, למהדרין העושין נר לכל אחד ואחד", כי קשה למה הזכיר רק מהדרין ולא אמר "עולה לשתי נרות" לכלול גם את המהדרין מן המהדרין? ועוד שלשון "עולה" קצת משמע לחובה, ולא להידור בעלמא. והתוספות טען שאין לפרש ששתי הפיות עולים לשני פתחים, כי אז היה לזה מימין ולזה משמאל!
ואילו הגאון יעמיד בשני פתחים צמודים שדייריהם מדליקים שתי נרות בין הפתחים. ויש לכך מספר אפשרויות:
א. כאשר אין עתה בפתח שמשמאל מזוזה.
ב. לא נחלקו רב אחא בריה דרבא ורב (שמואל) [ירמיה] מדפתי (בדף כב ע"א) אם להדליק מימין או משמאל אלא לכתחילה, אך כשאין להם אלא נר שיש לו שתי פיות אינו מעכב.
ג. רב הונא שאמר שנר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם קדם כשלוש דורות רב אחא בריה דרבא ורב ירמיה מדפתי שדנו באיזה צד להדליק, ומסתבר שעד זמנם היה כל אחד מדליק בצד שרצה או כפי הבנתו. ויכולים לדור רב ירמיה מימין ורב אחא משמאל וידליקו שניהם באמצע כל אחד כשיטתו.
ד. קיימת אפשרות שידליקו שני בני אדם כל אחד בשמאל פתחו (או שניהם לימין), כאשר פינות שני הבתים זה לחודו של זה, ופתחיהם לצד החוד, זה לצפון וזה לדרום, כזה: פתחLרפתח.

וקשה, הרי השתתפות נזכרה רק באכסנאי, וכיצד זה הזכיר הגאון השתתפות בעיקר דין "מצות חנוכה נר איש וביתו"?
אלא שסובר שהחילוק בין בני בית לאכסנאי הוא שבני בית סמוכין על שולחן אחד, ולכן לא צריכים להשתתף. לכן בני בתים שונים, אף שמדליקין יחד כי פתחם לרשות הרבים משותף, מכל מקום צריכים להשתתף כאכסנאים, כדי שיהיו מדליקין מכיס אחד. ואפשר ששיתוף המועיל להלכות שבת יועיל גם לדין נר חנוכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר