סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 975

"אמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת"

קידושין ע ע"ב


מדוע קשים גרים לישראל כספחת, רש"י כותב לפי שאינם זהירים במצוות והרגילים אצלם נמשכים אצלם ולומדים ממעשיהם. תוס' בד"ה "קשים" מביאים כמה פרושים מענינים, פרוש אחד לפי שהזהיר הקב"ה עליהם בכ"ד מקומות שלא להמית אותם ואי אפשר שלא יצערום, ז"א משום שב"י מוזהרים שלא לצער את הגר, וכיון שקשה לעמוד בזה נמצאים ב"י נענשים משום הגרים, והר"י היה אומר דלפיכך קשים לפי שמשפחות גרים נטמעו בישראל ואין השכינה שורה אלא על משפחה מיוחסת. פרוש מענין מביא תוס' בשם רבי אברהם הגר, "לפי שהגרים בקיאים במצוות ומדקדקים בהם עוד יותר מישראל ולפיכך קשים הם לישראל כספחת דמתוך כך הקב"ה מזכיר עוונותיהם של ישראל כשאין עושים רצונו, ז"א יש כאן בעצם שבח לגרים, אלא שעובדה זו גורמת לקטרוג על עמ"י. הסבר מענין על הדימוי של ספחת מופיע בהדרן של המהר"ם שיף על מס' ב"ק וכך כותב הגאון המהר"ם שיף נא' במס' סנהדרין שבן נח נהרג גם על פחות משווה פרוטה לפי שבטבע ברייתו מדקדק בן נח עם חברו גם כאשר גונב ממנו פחות משווה פרוטה, משא"כ הישראל מוחל על פחות משווה פרוטה נמצא שהגויים בטבעם קמצנים וצרי עין ולכן אינם מוחלים אפ' על פחות מש"פ ונא' במס' ברכות יז: "שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה א"ר אשי הלין דמן מתא מחסיא, דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זמני בשתא ולא קמגייר גיורא מינייהו" ז"א תושבי מתא מחסיא נחשבו לאבירי לב הרחוקים מצדקה, ומדוע שהרי במתא מחסיא היו מגיעים בזמן הרגל כדי לשמוע את הדרשה, התושבים הגויים היו צריכים להתרגש מהמעמד של דרשת הרגל ולפחות חלק מהם היו צריכים להתגייר מתוך כך שהם אינם מתגיירים, קורא רב אשי לגויים בני מתא מחסיא אבירי לב הרחוקים מצדקה, והרי זה תואם לאופי של הגויים הרחוקים מצדקה משום שהם נהרגים על פחות משווה פרוטה.

ע"פ זה מסביר הגאון מהר"ם שיף את דברי הגמ' במס' יבמות הגמ' בדף מז: אומרת כך: גוי שבא להתגייר מודיעים אותו על מצוות, ומודיעים אותו עוון לקט שכחה ופאה, ומעשר עני וצדקה, ואם בא לפרוש יפרוש. מדוע צריכים להודיע לגוי הבא להתגייר דווקא עוון לקט שכחה ופאה הרי"ז טוען המהר"ם שיף, משום אותו אופי של הגוי, אופי של צרות עין וקמצנות, אם הוא רוצה להתגייר הוא חייב לדעת מראש שצריך להיות בעל לב רחב הנותן לקט שכחה ופאה צדקה ומעשר עני שאם לא כן הוא בטח יפרוש, נמצאנו א"כ למדים שהאופי של הגוי הוא אבירי לב הרחוקים מצדקה, מעתה ממשיך המהר"ם שיף וזה סוד מה שאמרו במס' קדושין קשים גרים לישראל כספחת, ופרש"י והתוס' משום שב"י הגרים אתם לומדים ממעשיהם וזה הענין כן שהגויים מצד טבעם מדקדקים על פחות מש"פ והם קמצנים וצרי עין וכאשר ישראל לומדים מהם נהיים גם הם צרי עין, ובגמ' מס' ערכין איתא: על צרות עין באה ספחת וזה סוד אומרם קשים גרים לישראל כספחת.

(האדמו"ר מטאלנא שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר