סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

אלף בית רש"י

דיוק וחידוש ברש"י

גיטין דף כט

עמוד א

רש"י ד"ה אמר ריש לקיש כאן שנה רבי. במשנה זו שנה לנו רבי:

בכמה מקומות בש"ס ביבמות דף יא ע"ב ודף מ ע"ב וכן בעוד מקומות פירש רש"י כאן למדנו רבי ואילו כאן כתב רש"י כלשון הגמרא שנה ולשון רש"י מדויק כי בכל מקום זה הוא לימוד חדש מהמשנה וכאן שנה - שינן דבר הידוע שהרי אומר לו רב יוחנן זו אפילו תינוקות של בית רבן וכו',
ובמסכת בבא מציעא (דף כט ע"ב) מובא בגמרא אמר מר השואל ספר תורה מחבירו הרי זה לא ישאילנו לאחר מאי אריא ס''ת אפי' כל מילי נמי דאמר ר''ש בן לקיש כאן שנה רבי אין השואל וכו' ואיתא ברש"י שם ד"ה כאן שנה רבי. במסכת גיטין (דף כט.) תנן השולח גט בארץ ישראל הרי זה משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול חפץ פלוני הימנה לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר ואמר ר''ל עלה כאן שנה רבי במשנה זו למדנו רבי שסתם המשניות אין השואל כו' דבכולהו שייך למימר אין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר:  אף שזה מדובר על משנתינו שינה רש"י וכתב כמו בשאר מקומות למדנו והדברים נפלאים כי היות ושם לא מובא בגמרא דברי רב יוחנן על כך אלא להיפך הגמרא נזקקת לדברי ריש לקיש על מנת להקשות על אמר מר ולא שאלו סתם ממה שידוע בבית המדרש בסתם כדיעת רב יוחנן שזהו דבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר