סקר
איזה דפוס אני מעדיף?
טלמן
וגשל
עוז והדר
מסורת הש"ס


 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

נדרים פא ע"א

 

תלמוד בבלי נדרים פא, א
"אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב: מי האיש החכם ויבן את זאת? (השאלה היא על מה אבדה הארץ) דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב: ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו', היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה! אמר רב יהודה אמר רב: שאין מברכין בתורה תחלה".

ביחס לפסוק זה : 'ויאמר ה' על עזבם את תורתי'. ישנו הסבר מעניין ונועז מאוד בתלמוד הירושלמי (חגיגה א, ז)
"תני ר"ש בן יוחי אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל דע שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים מה טעמא [ירמי' ט יא] על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר ויאמר ה' על עזבם את תורתי רבי יודן נשייא שלח לרבי חייה ולר' אסי ולר' אמי למיעבוד בקירייתא דארעא דישראל למתקנה לון ספרין ומתניינין עלין לחד אתר ולא אשכחון לא ספר ולא מתניין אמרין לון אייתון לן נטורי קרתא אייתון לון סנטורי קרתא אמרון לון אילין אינון נטורי קרתא לית אילין אלא חרובי קרתא אמרין לין ומאן אינון נטורי קרתא אמר לון ספרייא ומתנייניא הדא היא דכתיב [תהילים קכז א] אם ה' לא יבנה בית וגו' רבי חונה ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק מצאנו שוויתר הקדוש ברוך הוא לישראל על עכו"ם ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים על מאסם בתורה לא וויתר מה טעמא ויאמר ה' על אשיר עשו עכו"ם וגילוי עריות ושפיכות דמים אין כתוב כאן אלא ויאמר ה' על עזבם את תורתי א"ר חייה בר בא אותי עזבו אוותרה שמא את תורתי שמרו שאילו אותי עזבו ותורתי שמרו השאור שבה היה מקרבן אצלי".

ראשית התלמוד הירושלמי מתמקד על נושא לימוד התורה לאחרים – הפצת התורה. התלמוד הירושלמי קובע נחרצות שאם אין חינוך, אין משמעות לכל סדרי החיים, וגם אנשי הביטחון למשל נחשבים הורסי העיר.
דבר שני מלמד אותנו התלמוד הירושלמי, שכל עוד יש קשר לתורה ישנו סיכוי לשיפור, אבל אם המצב הוא מצב חמור ביותר (בסוף המאמר ישנה אמירה נועזת – שהקב"ה מסכים כביכול שיעזבו אותו, העיקר שיהיו קשורים לתורה, שבאופן טבעי תחזיר אותם למוטב.

בשם בעלי המוסר ראיתי מאמר מאוד מעניין שמקורו בירושלמי (סנהדרין ח, ז ), השייך, דרך צחות, לרעיון אותו הצגנו.
"צפה הקדוש ברוך הוא שסוף זה (הבן הסורר והמורה) עתיד לגמר ניכסי אביו ואת ניכסי אמו ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח את הבריות והורג את הנפשות וסופו לשכח את תלמודו". כל עוד הבן עבריין, אפילו עוסק בגניבה (ואף הורג נפשות עם העסק מסתבך), כל עוד הוא קשור ללימוד תורה, יש לו סיכוי. ברגע שהוא מתנתק מתורה – 'שכח תלמודו', אז אין לו כל תקנה.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר