סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

שאלות חזרה / הרב יהושע ברמן

חגיגה דף כב


1) מהו השיעור רווח בין מקוה חסר ומקוה שלם בכדי שיוגדרו כמחוברים וגם ה"חסר" כשר לטבילה?
2) מאי נ"מ בין מ"ד אין טובלין כלי בתוך כלי לקודש משום חציצה לבין מ"ד משום גזרה אטו כלי-חיצון-שאין-בפיו-כשפופרת-הנוד?
3) ואיזה עוד נ"מ יש ביניהם? תוס'.
4) מה הדין אם טבל במקוה שחילקו בסל או גרותני (=סל גדול שמשתמשין בו לסינון יין מן הגת), ומה ההסבר לזה?
5) האם ניתן להטביל כלי שפיו פחות משפופרת הנוד, למה?
6) מה הדין אם הטביל כלי בתוך כלי טמא והחיצון אין בפיו כשפופרת הנוד, ולמה? והאם זה מהני אף לקודש? רש"י, תוס'.
7) הטביל כלי בתוך כלי ורק הפנימי טמא אבל החיצון טהור, באיזה אופן עלתה הטבילה ומהניא לכלי הפנימי (לא לקודש)?
8) בין למ"ד משום חציצה בין למ"ד משום גזירה אטו פי-כלי-פחות-משפופרת-הנוד, למה לא אסרו להטביל כלי בתוך כלי לתרומה?
9) מאחר שסמכינן דחברים מידע ידעי למה כן אסרו להטביל כלי בתוך כלי לקודש?
10) ולמה א"א לומר דכל טעם הגזרה דמתני' דאין מטבילין כלי בתוך כלי מעיקרא כולה אטו הע"ה עצמם? רש"י.
11) למה בתרומה אין חוששין משום איבה אם לא מקבלים מע"ה, ובקודש כן חוששין ומקבלים הם?
12) מתי כן מקבלים תרומה מע"ה, ולמה? רש"י.
13) האיך התבטא ר'יוסי בטעם למה לעולם מקבלים יין לנסכים ושמן למנחות אף מע"ה?
14) ולאיזה דין (לגבי הנעשה בב"ד) סמכינן על האי מימרא דר'יוסי?
15) האם ע"ה נאמנין על שמירת פרה אדומה, למה? גמ', תוס'.
16) מה הדין לזמן על ע"ה בזה"ז ולמה (2 סיבות)? תוס'.
17) האם מותר לשאול כלים מע"ה? באר. ולמה אין צריך החבר לחשוש לשמא נטמא הכלי בטומאת מת? תוס' (ד"ה טמא, ע"ב).
18) למה אין חוששין לאסור הטבלת כלי בתוך כלי אף בתרומה משום שמא יראה ע"ה ויעשה כן אף הוא (באופן הלא-נכון שהטבילה לא תעלה לכלי) ויבוא החבר לשאול כלי זה מע"ה?
19) למה אמרו ב"ש שאין כלי חרס (מוקף צמיד פתיל) מציל באוהל המת על הכלי עץ ומתכת וכו' הנמצאים בתוכו?
20) למה לא אמרו מהאי טעמא שלא יציל הכלי חרס אפילו על אוכלין וכו'? גמ', רש"י.
21) ולמה חששו לשמא ישאל חבר כלי-שטף מע"ה הרי בין כה וכה חבר צריך להטביל כלי ששאל מע"ה?
22) מה עשה ר'יהושע כששמע ביאור בשיטת ב"ש בענין זה?
23) לגבי מה אמרו "נאמנין ע"ה על טהרת טבילת טמא מת"? 2 שיטות.
24) האם ע"ה נאמן אם אמר "פירות אלו מעולם לא הוכשרו"? ומה אם אמר "הוכשרו אבל לא נטמאו"?
25) מה ההבדל בין חבר הבא לבקש הזאה (משום טומאת מת) לבין ע"ה שבא לבקש הזאה?
26) "מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו הקלת עליו בסופו" – מה הפירוש?
27) מה הדין אם נטמא כלי מאחוריו במשקין טמאין? גמ', רש"י. ובאיזה סוג כלי איירינן? רש"י. ולמה אמרו הדין כן? רש"י.
28) מאי בית הצביטה? 2 שיטות. גמ', רש"י.
29) מה הפירוש בהא דתני רב ביבי קמיה דר"נ "כל הכלים אין להם אחוריים ותוך אחד קדשי המקדש ואחד קדשי הגבול"?
30) מה היה המעשה שבגללו גזרו שהנושא מדרס לא ישא קודש?תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר