סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

שבת ט-טו

 

1. על מי נאמר:

א. "מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה"?
 

2. באיזה עניין נזכר:

א. הידוק חגורה, ולא בהקשר כלכלי?
ב. אדם שעשה מעשה, שסתר את דבריו הקודמים?
ג. "העלו לו ג' מאות גרבי שמן"?
 

3. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שבגין רצונו העז להתפלל הכריז רבו על תפילתו... כתועבה?!
ב. שבדומה ליוזמתם של עורכי לילות סדר בפסח, הכריז שכל מי שיאמר לו שמועה חדשה משמו של רב יקבל ממנו לאלתר מתנה?
ג. שכתב ביומנו מעין וידוי, ולא נתקררה דעתו עד שאפילו רשם בו התחייבות לעתיד לבוא?
ד. שלא נשא פנים למארחת שלו?
ה. המזוכיסט כביכול?
 

4. מניין ש:

א. יש להיות לבוש כראוי לקראת התפילה?
ב. שרמת המשמעת ב"חדר" של הילדים בתקופת הגמרא היתה גבוהה ביותר?
 

5. מה המשותף ל:

א. ישמעאל, נוכרי, חבר , ת"ח, יתום ואלמנה?
ב. בגד, תפילין?
 

6. השלם:

א. "כל ....... שדן דין........ לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה......... להקדוש ברוך הוא במעשה............".
ב. "הנותן..... לתינוק צריך ל........... לאמו".
ג. "לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה שמתוך שישיבתה קרובה ............. ................".
ד. "כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף ...........".
 

7. שונות:

א. האם גם בתקופת חז"ל היה "ספר צמרת"?
ב. איזהו היוצא דופן ובמה: בטן, לב, ראש, אשה.
ג. פרט לצום עשרה בטבת החל ביום שישי, שאת סופו צמים גם בשבת, ישנה אפשרות אחרת של תענית בשבת. הכיצד?
ד. איזה עיסוק דוחה אפילו ק"ש ותפילה?
ה. איזהו האיבר בגוף, השימושי ביותר אצל בעלי המלאכה...?
ו. שם של מדינה אירופית ושל יישוב ישראלי בדרום הארץ מופיעים זה בצד זה. אלו הם?
 

תשובות

1. על מי נאמר:
א. "רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה אמר מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה" (וראה רש"י), י: 8 לפני ההתרחבות.

2. באיזה עניין נזכר:
א. "... ור' חנינא אמר משיתיר חגורה". רש"י – בני בבל היו חוגרין את עצמם בחוזק וכשאוכלין צריכין להתירם וכו' ", ט: 7 למטה.
ב. "עולא ...הוה מנשק ליה לאחוותיה אבי חדייהו ואמרי לה אבי ידייהו ופליגא דידיה אדידיה דאמר עולא אפי' שום קורבא אסור וכו' ", י"ג. 6 מהסוף.
ג. "עולא ...הוה מנשק ליה לאחוותיה אבי חדייהו ואמרי לה אבי ידייהו ופליגא דידיה אדידיה דאמר עולא אפי' שום קורבא אסור וכו' ", י"ג. 6 מהסוף.

3. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא והוו עסקיה בשמעתא נגה לצלויי והוה קא מסרהב ר' ירמיה קרי עליה ר' זירא מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה", י. 5 לפני ההתרחבות.
ב. "רב חסדא הוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא אמר כל מאן דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה דרב יהיבנא ליה ניהליה", י: מתחת לאמצע העמוד.
ג. ברבי ישמעאל בן אלישע הכתוב מדבר: אמר רבי ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אטה... קרא והטה וכתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה, י"ב: 7 לפני ההתרחבות.
ד. "מעשה בתלמיד א' ששנה הרבה... ומת בחצי ימיו... והייתה אשתו נוטלת תפיליו... ואמרה... מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה... ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו", דהיינו חרף התארחותו אצלה הוא הטיח בפניה את האמת המרה, כפי שנראתה לו, י"ג. 4 למטה.
ה. "ת"ר מי כתב מגלת תענית אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות" (רש"י: "וכותבין ימי הנס לעשותן יום טוב"), י"ג: אחרי אמצע העמוד.

4. מניין ש:
א. "... משום שנא' הכון לקראת אל-היך ישראל", י: 6 למעלה.
ב. "...שאני תינוקות הואיל ואימת רבן עליהן לא אתי לאצלויי". דהיינו "אין פושטין יד לשום דבר ואפילו בחול אלא על פי רבן" (רש"י), י"ג. 3 מלמעלה.

5. מה המשותף ל:
א. "תחת ישמעאל ולא תחת נכרי תחת נכרי ולא תחת חבר וכו' ", י"א.11 למעלה.
ב. בשניהם חייב למשמש מפעם לפעם, י"ב. 10 למעלה.

6. השלם:
א. "כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית", י: 7 מתחת להתרחבות.
ב. "הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו", י: בשליש העליון.
ג. "לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין", י: 2 מתחת להתרחבות.
ד. "כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה", י"א. 4 למעלה.

7. שונות:
א. "... לעולם סמוך מנחה גדולה ובתספורת בן אלעשה", ט: בשליש העליון.
ב. אשה, שכן כל השאר הם מיחושי גוף: "כל חולי ולא חולי מעים...כל רעה ולא אשה רעה", י"א. בשליש העליון.
ג. יפה תענית לחלום כאש לנעורת ואמר רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף אפילו בשבת, י"א. באמצע העמוד.
ד. עיבור השנה, י"א. 3 לפני המשנה.
ה. האוזן(!): לא יצא החייט... ולא נגר בקיסם שבאזנו ולא סורק במשיחה שבאזנו ולא גרדי באירא שבאזנו... ולא שולחני בדינר שבאזנו, י"א: באמצע העמוד.
ו. אין פולין לאור הנר, י"ב. תחת אמצע העמוד.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר