סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ברכות כג-כט

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. תרנגול?
ב. "בעלי תריסין"?
ג. "כסא דמוקרא"?
ד. המספרים 70 ו-700 באותו עמוד?
ה. "שני דרכים אחת של גן עדן ואחת של גיהנם"?
ו. "חזקיהו"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. ש"עלה לראש הגג נפל ומת"?
ב. שהעיד על עצמו, שהיה "מסרב פקודה" לאמורא מסוים בגלל "דגל שחור" – לדעתו - המתנוסס מעליה?
ג. שגילה תעצומות נפש גדולות לאחר הדחתו מתפקיד חשוב?
ד. שעבר שינוי אידיאולוגי בגיל קרוב למאה?
 

3. מניין ש:

א. בניגוד לאידיאליזציה הרווחת בחלק מהציבור, גם בתקופות קדומות, כגון בתקופת התלמוד, היו גנבים, ואפילו של תשמישי קדושה?
ב. הייקים המסתירים את הפה בשעת פיהוק יש להם על מה שיסמוכו?
 

4. מה המשותף ל:

א. סכין, מעות, קערה, כיכר?
ב. נר, עמוד, פטיש?
ג. "הבו לה' בני אילים", ק"ש, חוט השדרה?
 

5. השלם:

א. "המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מ.......... אמנה המגביה קולו בתפלתו הרי זה מ......... ה........".
ב. "לא נתנה .............. למלאכי ה..........".
ג. "עבר .......... בטל ...............".
ד. "אסור ל...........כנגד ה................".
ה. "כל תלמיד שאין ......... כברו לא ......... לבית המדרש".
 

6. שונות:

א. באיזה אופן מעודן היו נוהגים להעיר למישהו על הנהגתו התמוהה, בחשש מזערי להעלבתו?
ב. האם נכונה הקביעה, שפלג המנחה הקטנה מתחיל שעתיים וחצי זמניות לפני השקיעה?
ג. היכן בענייננו יש ביטוי מעשי לכלל "משום עיגונא אקילו ביה רבנן"?
ד. "... והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו...גורם לשכינה שתסתלק מישראל" – הייתכן?!
ה. בהתחלה חשבו על התוצאה 2:2, ולבסוף החליטו על 3:1.
ו. היכן יש הדגמה אישית לניצול מרבי של הזמן הפנוי?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "שנסקל בירושלים על שהרג את הנפש", כ"ז. 7 לפני ההתרחבות.
ב. "המתן עד שייכנסו בעלי תריסין", כ"ז: 1 לפני ההתרחבות השנייה.
ג. "... אמרה ליה דילמא מעברין לך אמר לה [לשתמש אינש] יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר", כ"ז: בשורה האחרונה.
ד. "הרי אני כבן שבעים שנה, כ"ח. 6 למעלה. נוספו שבע מאות ספסלים לבית המדרש, 14 למעלה.
ה. "...ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה", כ"ח: 7 לפני ההתרחבות השנייה.
ו. "והכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא", כ"ח: 1 לפני המשנה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הסמוכין לרשות הרבים ובאתה זונה אחת ונטלתן..., כ"ג. בשליש התחתון.
ב. "אמר רב הונא אמר א"ר יוחנן היה מהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו וקורא ק"ש א"ל רב חסדא האל-הים אם אמרה לי ר' יוחנן בפומיה לא צייתנא ליה", כ"ד: 2 תחת להתרחבות השנייה.
ג. לאחר הדחתו של רבן גמליאל מתפקידו הוא לא נמנע מלפקוד את בית המדרש (כ"ח. 1 בהתרחבות), וכמו כן הלך לביתו של רבי יהושע כדי לפייסו, באמצע העמוד.
ד. "אל תאמין בעצמך עד יום מותך שהרי יוחנן כ"ג שמש בכהנה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי", כ"ט. 9 למעלה.

3. מניין ש:
א. "בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לבית הכסא ...ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן", כ"ג. 14 למטה.
ב. (רבי) "וכשהוא מפהק היה מניח ידו על סנטרו", כ"ד: 2 למעלה.

4. מה המשותף ל:
א. חפצים שאין להחזיקם ביד בזמן התפלה, מחמת חששו של המתפלל לנפילתם והיסח הדעת מהתפילה בעקבות כך, כ"ג: 7 למעלה.
ב. "אמרו לו תלמידיו (לרבי יוחנן), נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה, כ"ח. באמצע.
ג. המספר 18, כ"ח: 9 מהסוף.

5. השלם:
א. "המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר", כ"ד: 3 למעלה.
ב. "לא נתנה תורה למלאכי השרת", כ"ה: 5 תחת להתרחבות הראשונה.
ג. "עבר יומו בטל קרבנו", כ"ו. 4 למטה.
ד. "אסור לעבור כנגד המתפללים", כ"ז. 3 למטה.
ה. "כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש", כ"ח. 10 למעלה.

6. שונות:
א. רבינא, שעמד מאחוריו של רב אשי, ראהו מבליע רוק באופן שלא תאם את דברי רב יהודה. הערתו המעודנת כלפיו הוצגה כשאלה, כנהוג בימיהם: " לא סבר לה מר להא דרב יהודה מבליעו באפרקסותו", כ"ד: 1 לפני ההתרחבות הראשונה.
ב. לא נכון: הוא מתחיל שעה ורבע זמנית לפני השקיעה, כ"ו: 8 למטה.
ג. " ... שמשיאין את האשה על פי עד אחד" (רש"י: שאמר לה מת בעליך במדינת הים), כ"ז. 7 מעל להתרחבות.
ד. רש"י: "כשאר כל אדם שלום עליך ולא אמר לו שלום עליך רבי", כ"ז: 2 למעלה.
ה. "שבת של מי היתה", כח. 3 מתחת להתרחבות התחתונה.
ו. רבי זירא חלש וישב על פתח בית מדרשו של רב נתן בר טובי כדי לקבל שכר על הקימה, כ"ח. 9 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר