סקר
איזה דפוס אני מעדיף?
טלמן
וגשל
עוז והדר
מסורת הש"ס


 


אוצרות הדף היומי
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"קשר של תפילין הלכה למשה מסיני"
תיאור מחלוקתם המופלאה של משה רבינו ורבינו תם

עירובין צז ע"א


בתוספות (ד"ה אביי) הביאו שיטת רבינו אליהו שיש לקשור את קשר התפילין בכל יום ויום ורבינו תם חולק עליו ומפרש שהקשירה שאמרה תורה היינו הידוק התפילין על הראש.

ובספר "סדר הדורות" (שנת ד"א תתקל) מביא מעשה מופלא שהיה סביב מחלוקת הלכתית זה, כאשר רבינו תם וכה דבריו: שאל הר"ר יעקב אל הנביא (בעל סדר הדורות מעלה השערה שהיינו רבי שמואל החסיד אביו של רבינו יהודה בעל ספר חסידים. רבינו שמואל מכונה בכמה מקומות 'רבי שמואל הנביא') וא"ל אדוני תשאל אל מהר"ר אליהו מפריש ואל רבינו תם (שכבר נתבקשו לישיבה של מעלה באותה עת) האיך קושרין קשר של תפלין - אם צריך לקשרו בכל יום או די בהידוק, או אם צריך הידוק או קשירה (וכלומר שדי באחד מהם). והנביא קרב מיד לפניהם את מט"ט (הוא אחד משרי מעלה) וכך אמר לו "מט"ט מט"ט רד בכאן לפנינו". והשיב לו מט"ט, "מה תרצה לא ארד כי משה לפניך ויראתי לילך. אבל שאל מה שתרצה ואשיב לך".

והנביא כעס ואמר לו פעם שנית רד ותביא עמך הר"ר אליהו מפריש ורבנו תם. אמר לו (מט"ט), ר' אליהו אינו יכול לירד כי הוא מקריב קרבנו לפני הקב"ה. אמר לו הנביא, "מכל מקום ירד, כי אנו צריכין לתלמודו". אמר לו מט"ט, "אם ירד שכינה תרד עמו". אמרו כל הרבנים, "אינו מן הראוי להטריח לשכינה". השיב רבינו יעקב תשאל את משה רבינו ע"ה שהוא בכאן וכן עשה הנביא ושאל ממנו האיך קושרין קשר של תפלין. אמר לו משה רבינו ע"ה, "אין אתם קושרין כדת כי הקשירה לא בשל יד הוא אלא בשל ראש וקושרין כל יום". וירד רבינו תם כארי ואמר, "משה טעית כי הקשר אין צריך כל יום אלא הידוק ולא בשל ראש היא אלא בשל יד דכתיב "וקשרתם לאות על ידיך".

ענה משה ברוב ענוותנותו, "אני אומר למצוה צריך קשירה כל יום ולא לעכב". השיב ר"ת "וכי איזה מצוה היא לא לעכב אלא למצוה". אמר לו משה, "הואיל ואמרת כן דע לך שטעית כי חובה היא לקשרו בכל יום והקשירה צריכה להיות בשל ראש בדל"ת וראיה אביא לך מתורתי שנתתי לך ומן הפסוק שהבאת - וקשרתם לאות על ידיך הרי שסמך 'אות' אצל 'וקשרתם' - לומר שאתה צריך לקשור אותם שהם לאות והיינו של ראש.

אמר לו רבינו תם, "והא כתיב אחריו "והיו לטוטפות בין עיניך", מכלל שאינו מדבר למעלה בשל ראש". אמר לו משה רבינו ע"ה, "אפרש לך מדרש הפסוק, 'וקשרתם לאות' - אותם של ראש שהם לאות צריכין קשירה, והא דסמך 'על ידך' אחריו, לומר מתי וקשרתם בזמן שהוא על ידך. והדר כתיב 'והיו לטוטפות בין עיניך' לגזירה שווה".

בהמשך הדברים מביא בעל "סדר הדורות" קבלה נוספת בענין זה שויכוח נשגב זה אירע בחיי חיותו של רבינו תם, "וקבלתי מתלמידי הגאון ר' ליאון דמוריאל ומג' זקני הדור ואמרו שקבלה אצלם מזקניהם שכן היה המעשה בהיות ר"ת ורבינו אפרים הגדול ב"ר יצחק מרגנשבורק והיו מפלפלים על קשר תפלין, כי ר' אפרים אמר שצריך לקשרם בכל יום שנאמר וקשרתם לאות על ידך ור"ת אמר שלא יש חוב לעשותו בכל יום. וכן פלפלו הרבה עד שחרה אפו של ר"ת ויעמוד על רגליו ויקרא בקול גדול ויאמר "משה רבינו ע"ה רד" וכן צעק ג' פעמים, עד שירד משה רבינו ע"ה בישיבה. ויאמר לו ר"ת "אני אומר שאין לקשור קשר של תפלין בכל יום ושלא צוית זה בתורה שקבלת מהקב"ה". והודה משה רבינו ע"ה לדבריו וילך לו".עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר