סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור הביטויים: "רב תנא הוא ופליג" / "נקיטינן"

עירובין  פ ע"א


איתמר, שיתופי מבואות, רב אמר: אין צריך לזכות, ושמואל אמר: צריך לזכות עירובי תחומין, רב אמר: צריך לזכות, ושמואל אמר: אין צריך לזכות.
בשלמא לשמואל - הכא - תנן, והכא - לא תנן. אלא לרב מאי טעמא? - תנאי היא; דאמר רב יהודה אמר רב: מעשה בכלתו של רבי אושעיא שהלכה לבית המרחץ וחשכה לה, ועירבה לה חמותה.
ובא מעשה לפני רבי חייא ואסר.
אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי: בבלאי! כל כך אתה מחמיר בעירובין? כך אמר אבא: כל שיש לך להקל בעירובין - הקל.
ואבעיא להו: משל חמותה עירבה לה, ומשום דלא זיכתה לה, או דילמא: משלה עירבה לה, ומשום דשלא מדעתה? –
אמר להן ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה: לדידי מיפרשא לה מיניה דרבי יוחנן: משל חמותה עירבה, ומשום דלא זיכתה לה. אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב (בריה) +מסורת הש"ס: [ברה]+ דבת יעקב: כי מטית התם אקיף וזיל לסולמא דצור, ובעיא מיניה מרב יעקב בר אידי. בעא מיניה: משל חמותה עירבה, ומשום דלא זיכתה לה, או דלמא: משלה עירבה, ומשום דשלא מדעתה? - אמר ליה: משל חמותה עירבה לה, ומשום דלא זיכתה לה.

אמר רב נחמן, נקטינן: אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצירות אחד שיתופי מבואות צריך לזכות.

הגמרא מציגה מחלוקת בין רב ושמואל, ולפי מסקנת רב נחמן פוסקים לחומרא גם כרב וגם כשמואל [מפני שאין סתירה בין שניהם - ראה "מתיבתא", הערה כג.]

בדיון בגמרא אמרה הגמרא שדברי "רב" הם "כתנאי". בפשטות, הכוונה היא למחלוקת תנאים – רבי חייא ורבי יוסי [אביו של רבי ישמעאל ברבי יוסי]. נוכל ללמוד מכאן, שמחלוקת תנאים ["כתניא"] איננה רק כזאת שמוזכרת ככזו במשנה או בברייתא אלא אף אם היא מוזכרת בעל פה על ידי חכמים אחרים, ואפילו אם המחלוקת מובאת בדיון הלכתי שהובא לפני אותם תנאים [לכאורה דבר זה נחשב כ"מימרא" של תנאים].

מבלי לדון בכל הסוגיה רק אציין דבר עקרוני וחשוב:

רש"י מסכת עירובין דף פ עמוד א:

וזיל אסולמא דצור - דרך מסילת צור, ר' חייא קאי כרב בתחומין, וגבי חצירות טעמא דרב משום דכיון דקאסר עליה גמר ומקני, ואין צריך זכייה ואף על גב דמתניתין פליגא עליה דרב - רב תנא ופליג.

לכאורה משמע שרש"י מתכון לומר, שהביטוי "תנאי היא" משמעו ש"רב" נחשב כתנא ולכן הוא חולק על משנתנו ["המאירי" - מובא ב"מתיבתא", הערה יט] !!!
ואולי בזה יש הבדל בין המושג הרגיל יותר "כתנאי" למושג בסוגייתנו "תנאי היא" – רק כאשר הוא מוסב על דברי האמורא "רב".

המושג "נקטינן" בדברי רב נחמן משמעו שכך ידע רב נחמן על פי מסורת מאבותיו ומנהג רבותיו – על פי רש"י במסכת עירובין דף ה עמוד א [מובא גם ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד רנח]עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר