סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

מתן תורה - מה ניתן בו?

שבת פח ע"א


דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא: בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי, על ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי, כמאן - כרבנן.

הגמרא מביאה את הדרשה בגלל הסיומת "ביום תליתאי", שהתורה ניתנה ביום השלישי לפרישה – כרבנן בסוגייתנו.

חידושי הריטב"א מסכת שבת דף פח עמוד א:

אוריין תליתאי. פרש"י ז"ל תורה נביאים וכתובים כלומר שהכל נרמז בסיני,
ויש מפרשים כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה וסתרי תורה ממעשה בראשית ומעשה מרכבה וטעמי המצוות, ויש מפרשים כי סיפורי התורה חלק אחד ותורת המצוות חלק שני וסתרי תורה חלק שלישי, ונכון הוא.

הסבר:

בריך רחמנא דיהב
אוריין תליתאי. פרש"י ז"ל תורה נביאים וכתובים כלומר שהכל נרמז בסיני,

הריטב"א מסביר את רש"י ומוסיף את המשפט "שהכל נרמז בסיני".
הדגש כאן הוא שהקב"ה עצמו נתן לא רק את התורה שבכתב, אלא גם את דברי הנביאים והכתובים. לכאורה דבר זה הוא פשוט שהרי הנביאים דברו בשם ה' [וכך נראה שהם פשט דברי רש"י], אבל בסוגייתנו כנראה שהחידוש גדול יותר, שדברי הנביאים והכתובים "הכל נרמז בסיני". לא ברור האם כוונת הריטב"א ללמדנו שדברי הנביאים והכתובים רמוזים בתורה שבכתב, או שכוונתו לומר שבמעמד הר סיני מלבד התורה שניתנה לעם ישראל הרי שהקב"ה גם גילה למשה רבנו [ביניהם] את תוכן דברי הנביאים והכתובים שיבוא בעתיד!!!

ויש מפרשים כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה וסתרי תורה ממעשה בראשית ומעשה מרכבה וטעמי המצוות,

לפי ההסבר הנ"ל מדובר בדברים שנמסרו למשה בהר סיני. לגבי תושב"ע אמנם ניתן היה לומר, שמדובר במתן סמכות לחכמים לחדש דינים כפי הבנתם, אבל הצירוף עם "סתרי תורה..." נראה, שאין מדובר ב"המצאה" של חכמים אלא במסורת ממשה רבנו ולפי זה גם התושב"ע הכוונה היא שניתנה/נאמרה [עיקריה וכלליה] ממש למשה בסיני.

ויש מפרשים כי סיפורי התורה חלק אחד ותורת המצוות חלק שני וסתרי תורה חלק שלישי, ונכון הוא.

לפי הסבר אחרון זה [שהריטב"א מגדירו "ונכון הוא"] יוצא ששני הדברין "סיפורי התרוה" ו "תורת המצוות" נאמרו במפורש בתורה שבכתב, והחל השלישי "סתרי תורה" לא ברור מה כוונתו. יתכן שמתכוון כמו בהסבר השני ל"מעשה בראשית" אבל ברור שמדובר בדברים נסתרים שנאמרו בהר סיני. ואולי יתכן לומר יותר מזה, שגם סתרי תורה לא ממש נאמרו במפורש למשה בהר סיני אלא שניתנה סמכות לחכמים "להמציא" סתרי תורה כפי גודלם וכפי ה"גילוי" שהקב"ה יעניק להם בכל דור ודור.

הערה: 2 הדפים עוסקים במעלת התורה.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר