סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סיכום מלאכת קושר / הרב דוד לאו

שבת עד ע"ב - עה ע"א

 

מלאכת קושר נאסרה כאחת מל"ט מלאכות שבת. במשכן צדו חלזונות, ולצורך צידתם היו קושרים קשרים ברשתות (שבת עד,ב), או שהיו קושרים את היריעות למיתרים (ירושלמי שבת נא,א).

גם מלאכת מתיר אסורה כאחת מל"ט מלאכות, כי במשכן התירו את הקשרים הנזכרים.

בהגדרת המלאכה נחלקו הראשונים, לדעת הרי"ף והרמב"ם, כשקושר קשר לזמן בלתי מוגבל, והוא קשר חזק, העשוי באומנות, לדעת רש"י האיסור הוא גם כשהקשר הוא מעשה אדם רגיל, במטרה לזמן ארוך.

שלושה סוגי קשרים הוזכרו כאסורים מדין תורה, קשר הגמלים, קשר הספנים וקשר רצועות המנעל.

קשר הגמלים הוא קשר כעושים לגמל, שקבעו רצועה או טבעת ברזל בחוטמו, ואליה קושרים רצועה בה מובילים את הגמל. הרצועה באפו אינה זזה משם, וקבועה היא על ידי מומחה שקושר קשר של קיימא.
קשר הספנים הוא קשר שעושים בראש הספינה מחבל עבה, קשר זה קיים לעולם, כשמגיעים לחוף לוקחים רצועת חבל נוספת וקושרים אותה לקשר הספינה מצד אחד, ולמוט ברזל בחוף מהצד השני. גם קשר הספינה נקשר על ידי מומחה לתמיד.
קשר רצועות המנעל הוא קשר שחיברו את רצועות הסנדל לסוליה בקשר קבוע, שנשאר שם לעולם. מומחה היה קושר את הקשר הזה.
אלו קשרים שנעשים במומחיות, ולתמיד.

כשחסר אחד מהתנאים הללו, כלומר אדם שאינו מומחה קשר קשר לתמיד, דעת הרי"ף והרמב"ם שחייב מדרבנן בלבד, דעת רש"י והרא"ש שחייב חטאת, שהרי נעשה הקשר לזמן בלתי מוגבל. גם אם אומן מומחה קשר קשר זמני, דעת הרי"ף והרמב"ם שאינו אסור אלא מדרבנן.

קשר העשוי לזמן מוגבל, ונקשר על ידי אדם רגיל, לא על ידי בעל מלאכה, המשנה ברורה למד בדעת הרי"ף והרמב"ם שמותר לעשות קשר כזה, לכתחילה (תחילת סי' שיז). הט"ז ושולחן ערוך הרב סוברים שלהרמב"ם קשר כזה אינו מותר לכתחילה.

פרק הזמן שנחשב קשר כמוגבל – דעת הכלבו והגהות מיימוניות שקשר העשוי להיות מותר תוך 24 שעות מזמן הקשירה מוגדר כקשר שאינו של קיימא, אך אם הוא עשוי להיות מותר לאחר 24 שעות, אף אם הוא קשר של הדיוט, אסור מדרבנן.
דעת המרדכי והטור שקשר העשוי להיות מותר תוך שבוע ימים הוא הנחשב כקשר שאינו של קיימא, ואם אינו קשר של אומן, מותר לקשור לכתחילה.

הרמ"א מכריע שמכיוון שאיננו בקיאים מהו מעשה אומן, ייתכן שכל קשר על גבי קשר שנקשר בחוזקה נחשב מעשה אומן, שלדעת הרמב"ם אסור מדרבנן (משנה ברורה ס"ק יד). גם אם נעשה חצי קשר מערב שבת, אסור להוסיף חצי קשר עליו בשבת (שו"ת מהרש"ם ח"ו סי' לד, ראה שמירת שבת כהלכתה פרק טו הערה קעב בשם הגרש"ז אויערבך).

אבל אם רוצה להתיר קשר של נעליו, שנקשר בחוזקה, ואינו יכול לישון עם נעליו, משום צער התירו (רמ"א שם), אך בנעשה לפרק זמן של למעלה משבעה ימים אסור.

לקשור עניבה על חצי קשר בגלילת ספר תורה התירו, מפני שסומכים על השיטה שפחות משבעה ימים נחשב הקשר שאינו של קיימא, אך יש מחמירים, לכן ראוי לשבח את המנהג לסגור בחגורה, ללא קשר (מנחת שבת סי' פ ס"ק קנה). יש לציין שעניבה לבד אינה אסורה, אף אם נעשית לזמן רב (ביאור הלכה סעיף ה).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר