סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור הביטוי: "יחיד ורבים"

שבת ס ע"ב


תניא כוותיה דרב ששת: לא יצא האיש בסנדל המסומר, ולא יטייל מבית לבית, אפילו ממטה למטה. אבל מטלטלין אותו לכסות בו את הכלי ולסמוך בו כרעי המטה, ורבי אלעזר ברבי שמעון אוסר.
...
אמר רב מתנה, ואמרי לה אמר רב אחדבוי בר מתנה אמר רב מתנה: אין הלכה כרבי אלעזר ברבי שמעון.
פשיטא, יחיד ורבים הלכה כרבים! –
מהו דתימא: מסתברא טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון בהא - קמשמע לן. 


הביטוי "פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים" מופיע בש"ס 10 פעמים. בדרך כלל הביטוי מוזכר אחרי שאמורא פסק, [בניסוח שלילי] שאין ההלכה כתנא יחיד [בסוגייתנו – בברייתא – רבי אלעזר ברבי שמעון]. בדרך כלל תשובת הגמרא היא כסוגייתנו: שהיינו חושבים, כי הלכה כיחיד בגלל ש"מסתברא טעמא".
אפשר להבין את תשובת הגמרא בשני אופנים:

1. כאשר מסתבר דינו של התנא היחיד ההלכה כמותו גם נגד רבים. לכן צריך פסיקה מפורשת של אמורא, שההלכה לא כאותו יחיד. מדוע האמורא לא פסק כיחיד, שמסתבר טעמו? ככל הנראה, האמורא סובר,  שבאמת הנימוק של היחיד לא "טוב" דיו כדי לבטל את הכלל, האומר, שההלכה כרבים. זוהי גם משמעות הביטוי בסוגייתנו "קמ"ל" [=קא משמע לן]. פעמים רבות ביטוי זה [קמ"ל] מופיע בש"ס כשאחריו מפורש מה הוא בא להשמיע. כשלא מובא המשך דברים משמע, שבא להשמיע את ההיפך מהנאמר לפניו. כנראה ההיפך הוא, שלא מסתבר טעמו של התנא היחיד.

2. הכלל של "הלכה כרבים" הוא גם נגד חכם יחיד אם מתברר טעמו. אולי זוהי גם משמעותו של ה"קמ"ל".

ניתן לומר, שהשאלה של יחיד ורבים בסוגייתנו מתעוררת מאחר שהרבים הם ה"תנא קמא" בברייתא [לא מוזכר שם "חכמים אומרים"  וכוונת הגמרא, שאין הלכה כרבי אלעזר אלא כחמים  שווה תנא קמא. הרי כך קבע כבר רבי יהודה הנשיא, כשניסח את הדעה הראשונה כ"תנא קמא" ולא ציין, שמדובר בחכמים רבים.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר