סקר
מסכת תמורה
קשה מאוד
קשה
ממוצעת
קלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור הביטויים: רב אשי ו"סתמא דגמרא"

שבת מג ע"א-ע"ב


אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי: תינח בימות החמה -
דאיכא דבש, בימות הגשמים דליכא דבש - מאי איכא למימר? לא נצרכא אלא לאותן שתי חלות. והא מוקצות נינהו! - דחשיב עלייהו. - הא לא חשיב עלייהו מאי - אסור? אי הכי, הא דתני ובלבד שלא יתכוין לצוד לפלוג ולתני בדידה, במה דברים אמורים - כשחישב עליהן אבל לא חישב עליהן - אסור! הא קמשמע לן: אף על פי שחישב עליהן - ובלבד שלא יתכוין לצוד. מני? אי רבי שמעון - לית ליה מוקצה, אי רבי יהודה - כי לא מתכוין מאי הוי? הא דבר שאין מתכוין אסור! –
לעולם רבי יהודה, מאי ובלבד שלא יתכוין לצוד - שלא יעשנה כמצודה, דלישבוק להו רווחא כי היכי דלא ליתצדו ממילא.

רב אשי אמר: מי קתני בימות החמה ובימות הגשמים? בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קתני - ביומי ניסן וביומי תשרי, דאיכא חמה (ואיכא צינה) ואיכא גשמים, ואיכא דבש.

יש כאן שני תרוצים על שאלת רבי עוקבא. הסבר של "סתמא דגמרא" והסבר של רב אשי.

תוספות מסכת שבת דף מג עמוד ב:

רב אשי אמר כו' - מסתמא רב אשי השיב מיד כן לרב עוקבא כששאלו אלא שסידר הש"ס תירוץ שלו תחילה
ורשב"א אומר דשניהם השיב רב אשי דבמסכת ביצה גרס א"ל [=אמר ליה] לא נצרכה אלא לאותן שתי חלות ובשינויא דהכא גרס ואב"א [=ואיבעית אימא] מי קתני בימות החמה כו'.

בהסבר הראשון אומר תוס' שאת התירוץ הראשון בגמרא "סידר הש"ס" [למרות שהשאלה הופנתה אל רב אשי]. מה כוותנו? ראה גם ב"מתיבתא", הערה יד. אשפ אלומר שמדובר בחכמי בית המדרש ששמעו את שאלת רב עוקבא לרב אשי, ואפשר לומר שרב אשי עצמו אמר זאת על סמך תפקידו כ"עורך הגמרא", ורק אחר כך מובאת דעתו האישית של רב אשי. יתכן שרב אשי מגלה בזאת את דעתו שתשובתו האישית חשובה יותר והיא המכרעת.
ייתכן לומר, ששני ההסברים לעיל תלויים בשאלה מיהו ה"סתמא דגמרא" בש"ס, אלה היו "תלמידי הישיבה", או שזה היה "רב אשי" עצמו בתפקיד "עורך הגמרא".

תוס' מביא תרוץ של רשב"א, שעל פי הסוגיה המקבילה במסכת ביצה משמע בבירור שאת התשובה הראשונה אמר רב אשי עצמו ואת התירוץ השני רב אשי פתח בביטוי "ואיבעית אימא", ביטוי שמתאים לפני הבאת תירוץ שני שנאמר על ידי מי שתרץ גם את התירוץ הראשון.
בכל מקרה גם לפי ניסוח זה כנראה שהמסקנה היא לפי התירוץ השני [כי בדרך כלל פוסקים לפי "לשון אחרון"].עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר