סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טומאת כלי זכוכית / הרב הלל בן שלמה

שבת טו ע"ב - טז ע"ב


מבואר בגמרא, כי שמעון בן שטח גזר טומאה על כלי זכוכית, משום שהם נוצרים מהחול, ועל כן השוו אותם לכלי חרס. הגמרא מקשה על כך שתי קושיות:

  1. אם כלים אלו הם ככלי חרס, כשם שכלי חרס אינם נטהרים במקווה, כך לכלים אלו לא  תועיל טבילה במקווה; ומצאנו משנה במקוואות (ט,ה) המזכירה דברים החוצצים בטבילת כלי זכוכית במקווה (זפת ומור), ומוכח שיש להם טבילה.
  2. אם כלים אלו הם ככלי חרס, כשם שכלי חרס אינם מקבלים טומאה מגבם אלא רק מתוכם, כך צריך להיות הדין גם לגבי כלי זכוכית; אך במשנה בכלים דין זה נשנה רק לגבי כלי חרס וכלי נתר.

הגמרא מתרצת את הקושיה הראשונה, שהמשנה במקוואות עוסקת במקרה שכלי הזכוכית ניקבו, והאדם סתם את הנקב בעופרת. משנה זו היא כשיטת רבי מאיר, המטמא כלי זכוכית שנקבו אשר נסתמו בעופרת, משום שלדעתו הולכים אחרי המעמיד; אבל חכמים מטהרים, ולשיטתם אכן אין טבילה לכלי זכוכית.

לפי דברים אלו נראה לכאורה, כי הדבר מוסכם שאין כל אפשרות להטביל כלי זכוכית, כאשר אין מעורב בהם מתכת. אולם בגמרא בעבודה זרה (עה,ב) אומר רב אשי לגבי כלי זכוכית, כי מאחר שכאשר הם נשברו יש להם תקנה, הם דומים לכלי מתכות, ועל כן יש להטבילם; וכך פוסק השו"ע (יו"ד קכ,א). הבנה זו, שכאשר הכלים נשברו יש להם תקנה, מובאת בגמרתנו על מנת לתרץ את הקושיה השניה, שזו הסיבה שכלי זכוכית מטמאים גם מגבם.

ייתכן להבין, שלפי התירוץ הזה, אין עוד צורך בתירוץ הראשון המעמיד את המשנה כדעת יחיד, וניתן לומר שהדבר מוסכם שכלי זכוכית טעונים טבילה. באופן אחר מחלקים התוספות (טז,ב ד"ה רב) בין הסוגיות, ומצריכים טבילה לכלי זכוכית חדשים (שקונים מהגוי), בניגוד לכלי זכוכית שנטמאו, שלא תועיל להם טבילה. חלוקה זו מבוססת על כך, שבסוגייתנו רב אשי עצמו מבאר, שכלי זכוכית מטמאים מגבם משום שנראה תוכם כברם, ותירוץ זה מובא בדבריו כדחייה לאפשרות ההשוואה בין כלים אלו לכלי מתכות "לעולם לכלי חרס דמו".

אמנם, רש"י מבאר את דברי רב אשי שכלים אלו דומים לכלי חרס, לעניין שפשוטיהם טהורים ואין בהם טומאה ישנה, וייתכן שלעניין טבילה למסקנת הגמרא הם אכן דומים לכלי מתכות. הרמב"ם בהלכות כלים (א,ה) כותב, כי לכלי זכוכית אין טהרה במקווה, אולם בהלכות מאכלות אסורות (יז,ג) הוא מזכיר טבילת כלי מתכות וכלי זכוכית הנלקחים מהגויים, ונראה שלהבנתו דווקא לעניין טהרה מטומאה לא שייך לטבול את כלי הזכוכית, ובזה עוסקת הסוגיה בשבת (ובדומה לחלוקת התוספות הנ"ל).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר