סקר
מסכת תמורה
קשה מאוד
קשה
ממוצעת
קלה


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 798

 

"נותנין כלי תחת הדלף בשבת – בדלף הראוי"

שבת מג ע"א


אבל אם כבר נתן וירד עליו הדלף, מותר לטלטלו עם המים המאוסים שבו, משום שהתירו לפנות 'גרף של רעי' בשבת כאשר הוא נמצא במקום שישיבת האדם קבועה שם. ואמנם לכתחילה אסור ליתן שם כלי, שהרי אין עושים גרף של רעי לכתחילה, נמצא שהוא מבטל כלי מהיכנו. [עפ"י שו"ע סוס"י שלח ומשנ"ב ובאה"ל]. ואולם דעת הטור להתיר אפי' לכתחילה ליתן כלי תחת הדלף שאינו ראוי, במקום שהאדם נמצא שם הוא מפריע לו, כדין 'גרף של רעי'. וכתב החיי אדם שבמקום צורך גדול יש לסמוך על דעה זו. ויש לשאול על המנהג ליטול מים בבוקר לתוך כלי, והלא המים אינם ראויים לשימוש של כלום, שרוח רעה שורה עליהם, וכן מים אחרונים בסעודה ניטלים על כלי, אפשר משום שסומכים על שיטת הטור. ועוד נראה שאין נחשב 'אינו ראוי' אלא מים שהם מאוסים מצד עצמם או דבר שיש בו איסור מדרבנן להשתמש בו, אבל מי נטילה אין עליהם איסור אלא משום רוח רעה, הלכך אינם בגדר 'אינו ראוי'. [ע"פ בה"ל סוס"י שלח. וע"ע שמירת שבת כהלכתה פרק כ"ב הערה כ"ד].עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר