סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הבא ראשו ורובו במים שאובים / הרב הלל בן שלמה

שבת יד ע"א


בין הדברים שגזרו עליהם החכמים בי"ח דבר, מופיעים "הבא ראשו ורובו במים שאובים, וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים". לדברי הגמרא, היה צורך בגזירה השניה לגבי טהור שנפלו עליו שלושה לוגים, על מנת להעמיד את הגזירה הראשונה "הבא ראשו...", שהיא עוסקת באדם שכרגע טבל (רש"י יג,ב ד"ה והבא: "בו ביום". בתוספות שם ד"ה והבא כתבו, שאף אם העריב שמשו; ולכאורה לא מובן לפי זה ההבדל בינו לבין כל טהור אחר).

בטעם הדבר מבאר רבא, שהיו רגילים לטבול במי מערות סרוחים שלא היו נקיים, ולאחר מכן היו שוטפים את עצמם במים שאובים נקיים. מכיוון שהמים הנקיים היו יותר טובים בעיניהם, התחילו לומר שהמים הנקיים הם אלו המטהרים אותם, ולא המים בהם היו טובלים.

רש"י מבאר בדברי רבא, כי חששו שיבואו לבטל את הטבילה במי המקווה, ויטבלו רק במים השאובים. אמנם, בלשון הגמרא לא נזכר חשש זה, ויש מקום להבין באופן אחר: במשנה בחגיגה סוף פרק ב מבואר, כי הטובל לדבר חמור מוחזק רק לדבר חמור, ואינו מוחזק לדבר הקל, ומי שטבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. ייתכן לומר, כי הטובל וסובר שאינו נטהר בטבילה זו, אינו מוחזק כלל, ועל כן טבילתו לא הועילה לו. החשש המבואר בדברי רבא, הוא מפני שהאנשים הטובלים עלולים שלא לכוון להיטהר בטבילה הראשונית, ועל כן החמירו שלא ישטפו את עצמם (ומעין זה מבאר החשק שלמה כאן).

וכך הם דברי הרמב"ם בפירושו למשנה בזבים (ה,יב):"והבא ראשו ורובו במים שאובין גזרו גם עליו שיהא טמא ופוסל את התרומה מפני שטבולי יום באותו הזמן היו טובלין במי מערות וכיוצא בהן והן מים מלוכלכים וסרוחים שכבר נתעפשו וזה דבר שאינו פוסל את המקוה, והיו רוחצין אחר כך במים שאובין דרך נקיות, ונמשך הדבר ונתרבה עד שהיו ההמון סבורים כי מים שאובין שבהן מתרחצים בסוף הן העיקר והן שמטהרין, ומזלזלין במי מקוה מחמת לכלוכו ואינם מתכוונים בו טבילה לשמה, לפיכך גזרו שכל הבא ראשו ורובו במים שאובין אחר הטבילה שהוא נשאר בטומאתו ופוסל את התרומה כדי שיסמכו על מי מקוה וידעו שהוא המטהר".  

תגובות

  1. ו אדר א תשפ"ד 08:42 דברי התוספות | אברהם

    כמדומה שלא ביארתם נכון את דברי התוס', ולכך הוקשה לכם על דבריו, להבנתי, אין כוונתם לחלוק על רש"י דאף מי שהעריב שמשו נפסל במים שאובין, אלא רצונם לומר דנפק"מ בטומאה דרבנן זו אף שהוא אסור בתרומה מטעם שהוא טבו"י, היא שאם יבוא במים שאובין בו ביום ואח"כ יעריב השמש אז אע"פ שטהר מטבול יום שהיה עליו אכתי יצטרך לטבול מדרבנן על זה שבא במים שאובין מבעוד יום.
  2. ז אדר א תשפ"ד 15:21 ביאור דברי התוספות | הלל בן שלמה

    תודה על הערתך. יישר כח. אכן, ברור שהתוספות אינם חולקים על רש"י בנוגע לדין. ולא הייתה הו"א לומר שהם חולקים. אלא שמלשונם "דאפילו העריב שמשו פוסל" משתמע, שאפילו אם הוא בא ראשו ורובו במים שאובים אחרי שכבר העריב שמשו, הוא פוסל. וכאן הוא בעצם טהור לגמרי. ונראה שפירוש התוספות הוא אכן כדבריך, שהוא בא ראשו ורובו בטרם העריב שמשו, ואז גם כאשר יעריב שמשו, עדיין הוא זקוק לטבילה.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר