סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור המושגים: "הלכה כרבי מחברו"; "סתם משנה"

נידה מה ע"ב


ת"ר, אלו - דברי רבי, ר"ש בן אלעזר אומר: דברים האמורים בתינוקת - בתינוק אמורים, דברים האמורים בתנוק - בתנוקת אמורים. א"ר חסדא: מ"ט דרבי - דכתיב +בראשית ב+ ויבן ה' [אלהים] את הצלע - מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש. ואידך - ההוא מבעי ליה לכדריש לקיש, דאמר ריש לקיש משום ר"ש בן מנסיא: ויבן ה' [אלהים] את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם - מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדם הראשון, שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא. ור"ש בן אלעזר מ"ט? אמר רב שמואל בר רב יצחק: מתוך שהתינוק מצוי בבית רבו נכנסת בו ערמומית תחלה..

1.
לפי משנתנו ושיטת "רבי" בברייתא בת נחשבת כגדולה - בת 12, ובן נחשב כגדול - בן 13. ולפי רבי שמעון בן אלעזר - להיפך.

2.
תוספות מסכת נדה דף מה עמוד ב:

אלו דברי רבי - נראה דהלכה כרבי דלקמן בפירקין אמרי' כל י"ב שנה ממאנת ומכאן ואילך אינה ממאנת ובפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף נא.) אמר דהלכה כרבי לגבי רשב"א לבד מלגבי מילתא דהתם וביש נוחלין (ב"ב דף קכד:) נמי פסיק הלכה כרבי מחבירו.

התוס' פוסק כ"רבי" לעומת רשב"א ["רבי שמעון בן אלעזר"], ומביאים כמה נימוקים:

2.1
כך משמע שהגמרא פוסקת בדף הבא.

2.2
הגמרא במסכת כתובות דף נא קובעת שכעיקרון כללי הלכה כ"רבי" לגבי רשב"א מלבד המקרה שבסוגיה שם.

2.3
הכלל הכללי הוא שהלכה כרבי "מחברו".

3.
ויש להעיר: לפי כלל 2.3 לעיל יוצא שהלכה כ"רבי" נגד כל חכם יחיד שחולק עליו, ולפי זה מדוע הגמרא גם קובעת שהלכה כ"רבי" נגד רשב"א – כלל 2.2 לעיל [בתוס']?

4.
שואלים הפרשנים [מובא ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד עז: הרי משנתנו היא "סתם משנה" [אין בה מחלוקת] שסוברת כ"רבי" ואילו המחלוקת בין "רבי" ורשב"א היא בברייתא, והכלל הוא: "סתם משנה ומחלוקת בברייתא – הלכה כסתם", אם כן ברור שהלכה כרבי נגד רשב"א ומדוע תוס' לא מזכיר זאת.

4.1
הסבר 1 [ב"ילקוט ביאורים", שם]: מפני שבברייתא שבסוגייתנו מדובר ש"רבי" הוא זה שחולק על רשב"א, ולכן אין הכרח שהלכה תהיה כ"סתם משנה" ש"רבי" עצמו קבע אותה כ"סתם" [כעורך המשנה].

4.2
הסבר 2 [גם שם]: רשב"א בברייתא טוען שהדין במשנה הוא אחרת, והוא לא בא לחלוק על המשנה.

4.2.1
אולם הסבר זה קצת תמוה: הרי "רבי" עצמו [שחולק על רשב"א] אומר שכך כתוב במשנה.

4.2.2
ואולי יש לומר: את משנתנו לא "רבי" עצמו ערך אלא היא התקבלה ממסורת עתיקה, ולכן יתכן שרשב"א טוען כנגד "רבי" חברו שהמסורת של המשנה היא שונה. ונראה, שהסבר זה מתאים דווקא לסוגייתנו שבה אומרים הפרשנים שהמחלוקת היא באמת על מה היתה הלכה למשה מסיני בנושא שבמשנה – גיל ההתבגרות!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר