סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הסבר הביטוי: "תיובתא"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

בכורות מו ע"ב


גמ'. אמר שמואל: אין הראש פוטר בנפלים מ"ט? +בראשית ז'+ כל אשר נשמת רוח חיים באפיו כל היכא דנשמת רוח חיים באפיו - הוא דחשיב רישיה, אידך - לא חשיב רישיה. תנן הבא ...  תיובתא דשמואל, תיובתא. " 

 

1.
"תיובתא דשמואל" - 10 מופעים בש"ס.
ובדרך כלל הגמרא עונה על הפירכא הזאת בסגנון "אמר לך שמואל..." מלבד במקומות [פעמיים, כולל סוגייתנו] שהקושיה היא "תיובתא דשמואל תיובתא".

2.
מרש"י ומתוס' בסוגייתנו משמע שלא גרסו את "תיובתא" בסיומת – "תיובתא דשמואל תיובתא", אלא רק "תיובתא דשמואל". ובכל אופן הגמרא לא מיישבת את דברי שמואל.

3.
אבל מובא בפרשנים שניתן ליישב את שמואל על פי שיטת ריש לקיש בסוגייא הבאה [ראה "מתיבתא", הערה י].

4.
מובא בספרות הכללים שאם הביטוי הוא "תיובתא ד..." הרי ניתן עדיין ליישב את השיטה ואף לפסוק כמותה. ואילו כאשר הביטוי "תיובתא" מוכפל: "תיובתא ד... תיובתא" הרי שזוהי קושיה סופית והשיטה דחויה לגמרי. אמנם פעם אחת בש"ס לגבי שמואל אומרת הגמרא שלמרות שנאמר "תיובתא דשמואל תיובתא" בכל זאת הלכה כמותו כי הגמרא מביאה סיוע לדבריו מסברא.

מסכת ברכות דף כג עמוד ב:

תיובתא דשמואל! תיובתא. אמר רבא: אף על גב דתניא תיובתא דשמואל - הלכתא כוותיה. מאי טעמא? כל לנטורינהו טפי עדיף.

5.
וכגון זה יש עוד כמה מקרים בודדים בש"ס לגבי "רבא" ו"רב פפא".

6.
ויש עוד להאריך על ההבדל בין "תיובתא" ל"קשיא" ובדברי המהרש"ל בעניין זה [הארכנו על כך במקומות אחרים].

7.
מה שנראה מכל זה הוא, שאת הביטוי והמסקנה של "תיובתא" אמרו חכמי בית המדרש ולא "עורך הגמרא", שאם לא כן, כיצד הגמרא ["סתמא דגמרא"] מיישבת את ה"תיובתא" באותם מקומות בודדים בש"ס.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר