סקר
איזה "סדר" יותר קשה?
נשים
נזיקין
קשים באותה המידה
שניהם דוקא קלים


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "הלכתא"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין נא ע"א


"ההיא אימרתא דהוה בי רב חביבא דהוו שדרן כרעיה בתרייתא, אמר רב יימר: האי שיגרונא נקטיה, מתקיף לה רבינא: ודלמא חוט השדרה איפסיק? בדקוה, אשכחוה כרבינא; ואפ"ה - הלכתא כרב יימר; שגרונא - שכיח, חוט השדרה - לא שכיח."

הגמרא מביאה את דינו של רב יימר שלא חוששים שנפסק עמוד השדרה ורבינא מקשה עליו מסברא, שראוי לחשוש, ואפילו בדקו אותה אחרי ומצאו כרבינא שנפסק עמוד השדרה.
מסכמת הגמרא: ואפילו הכי – הלכתא כרב יימר. כלומר לא חוששין שנפסק עמוד השדרה. ןהגמרא מנמקת א הכרעתה, שאין לחשוש שנפסק עמוד השדרה כי לא שכיח.

וכך פוסק רמב"ם הלכות שחיטה פרק ט הלכה י:

זכרים המנגחין זה את זה אין חוששין להן, נפלו לארץ ו חוששין להן,
וכן בהמה שהיתה מגררת רגליה אין חוששין לה שמא נתרסקו איבריה או שמא נפסק החוט של שדרה
.

הכלל החשוב שנלמד מסוגייתנו שחוששים רק לדבר השכיח.

מי אומר את המשפט "ואפילו הכי – הלכתא..."?

בפשטות "הש"ס קא פסיק" כמו שרש"י אומר – לגבי הביטוי "והלכתא" - בשני הדפים האחרונים. אולם כאן רש"י לא מעיר על כך.

מגיד משנה הלכות שחיטה פרק ט הלכה י

וכן בהמה שהיתה וכו'. פשוט שם מההיא אימרתא דהוה בי רב חביבא וכו'. ופסיק תלמודא הלכתא כרב יימר שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח וכבר כתבנו למעלה דלא עסקינן בנפולה וכן היא דעת רבינו
אבל בה"ג גורס בהאי עובדא ההיא אימרתא דנפלה מאגרא ומסיים בה ואע"ג דאשתכח כרב יימר הלכתא כרבינא חוט השדרה שכיח שגרונא לא שכיח ולא נתחוורה גירסא זו בעיני רוב המורים
:

ממנו משמע "ופסיק תלמודא" – שמדובר בפסיקה של הגמרא – תלמודא – "סתמא דגמרא" – עורך הגמרא – אולי סבוראים?
יש לבדוק האם בכל הרשימה לעיל מדובר בתקופה אחת. בפשטות לא מדובר באותה תקופה [בודאי לא לגבי הסבוראים]
יש לשים לב שהוא מביא גירסא "הפוכה" שהיתה לפני בעל "הלכות גדולות" – "הלכתא כרבינא".

ונראה לי שניתן לומר גם אפשרות אחרת: שרבינא עצמו חוזר בו מדעתו האישית ומכריע כרב יימר ואף מנמק את דבריו. פעמים רבות בש"ס אחרי הביטוי "והלכתא" אין נימוק לאותה הכרעה. וכאן יש נימוק, דבר שאולי מעיד על כך שאותו אמורא שחולק חוזר בו ומודה שהלכה כדעת חברו. ואולי לגבי רבינא, שהיה מ"עורכי הגמרא" נשמע הגיוני יותר.

ואולי יש הבדל בין המושג "הלכתא" כבסוגייתנו, שניתן לומר שזוהי הלכה של האמורא בסוגיא, לבין "והלכתא" – שזוהי פסיקת הש"ס [או של הסבוראים].עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר